Friday

การเขียนจดหมายลาป่วยสั้นๆภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายลาป่วยสั้นๆหรือบันทึกข้อความสั้นๆภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาป่วยจะใช้กับผู้ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคย เช่นในที่ทำงานที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการ อาจไม่ถึงขั้นสนิทสนมก็ได้แต่ทำงานด้วยกันมานาน การเขียนจดหมายลักษณะนี้อาจเรียกว่าใบลาป่วยก็ได้โดยมักจะฝากเพื่อนๆในที่ทำงานให้ช่วยส่งต่อให้หัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนก การเขียนรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนที่อยู่ของผู้ส่ง แต่จะระบุวันที่ไว้ด้านขวาบนเท่านั้น ดูตัวอย่างการเขียนในวิดีโอและรายละเอียดด้านล่างครับตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วยสั้นๆภาษาอังกฤษ
                                                                                            July 4, 2014
Dear Mister James,
              I am very sorry to inform you that I cannot work today as I have a bad cough and sore throat. I enclose the doctor’s certificate and ask you for sick leave of three days   
    
                                                                                            Yours sincerely,
                                                                                          Jacky Johnson

                                                                                                4 กรกฎาคม 2557
เรียนคุณเจมส์
ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่า วันนี้ผมไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติเนื่องจากผมมีอาการไอหนักมาก และเจ็บคอด้วย ผมได้แนบใบรับรองแพทย์มาด้วยแล้วและขออนุญาตลาป่วยเป็นเวลา 3 วันครับ

                                                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                 แจ็กกี้ จอห์นสัน
บทความในหมวดเดียวกัน
การเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ
การเขียนจดหมายขอโทษภาษาอังกฤษ
การเขียนข้อความขอบคุณสั้นๆภาษาอังกฤษ
การเขียนข้อความยืมของภาษาอังกฤษ
การเขียนประกาศวันหยุดเป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนประกาศการประชุม
การเขียนประกาศเลื่อนกำหนดภาษาอังกฤษ
การเขียนประกาศหยุดให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
การเขียนจดหมายเวียนภาษาอังกฤษเรื่่องการเยี่ยมชมบริษัท
การเขียนจดหมายขอนัดพบเป็นภาษาอังกฤษ (Requesting an appointment)
การเขียนจดหมายยืนยันนัดหมายภาษาอังกฤษ (Confirming an appointment)
จดหมายแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย (Acknowledgement of change in meeting date)
จดหมายตอบปฏิเสธการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (Refusing for an interns)
จดหมายอนุญาติให้ใช้ชื่อในการอ้างอิง (Permission Granted)
การเขียนจดหมายให้การอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ (Favorable Reference)
จดหมายต้อนรับแขกที่จะมาเยือนจากต่างประเทศ (Welcoming a visitor from abroad)
การเขียนจดหมายแสดงความยินดี (Letter of Congratulations)
การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ (Letter of Condolence and Sympathy)
การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิญแขกมาพูด (Inviting Speaker to Conference)
การเขียนจดหมายตอบรับคำเชิญภาษาอังกฤษ (Accepting the Invitation)
การเขียนจดหมายตอบปฏิเสธคำเชิญภาษาอังกฤษ (Declining an Invitation)บทความถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment