Wednesday

believe ตามด้วย in ไม่ใช่ to

believe in=บิลีฟวฺ อิน (เชื่อใน ศรัทธาใน) ดูรูปแบบการใช้คำนี้ได้ดังต่อไปนี้ครับ
1 Christians believe in Jesus Christ.
คริสเตียนส์ บิลีฟวฺ อิน ยีซัส ไครสทฺ
(คริสต์ศาสนิกชนเชื่อในพระเยซู)
2 Christians believe to Jesus Christ
คริสเตียนสฺ บิลีฟวฺ ทู ยีซัส ไครสทฺ

หมายเหตุ ประโยคภาษาอังกฤษในข้อ 1 ถูกต้อง แต่ประโยคภาษาอังกฤษในข้อ 2 ผิด


ข้อควรจำ believe in มีความหมายว่า ศรัทธาใน หรือ เชื่อใน แต่ถ้า believe ไม่ตามด้วย in จะมีความหมาย เชื่อว่าบางสิ่งนั้นเป็นความจริง ตัวอย่างเช่น

I quite believe what she says.
ไอ ไควทฺ บิลีฟวฺ ว็อท ชี เซยฺสฺ
(ผมค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่เธอพูด)

บทสนทนาก่อนหน้า