Friday

ใช้ the next day ไม่ใช่ the other day เมื่อหมายถึง วันต่อมา

เมื่อจะสื่อความหมายว่า “วันต่อมา หรือ วันถัดไป” ให้ใช้ the next day ไม่ใช่ the other day เพราะ the other day เป็นสำนวนมีความหมายว่า “เมื่อวันก่อน หรือ เมื่อสองสามวันก่อน” ดูตัวอย่างการใช้ดังต่อไปนี้ครับ

1 My mother slept well and was better the next day.
ไมยฺ มาเธอะ สเลพทฺ เวลวฺ แอนดฺ ว็อซ เบทเดอะ เดอะ เน็กซฺท เดยฺ
(แม่ของผมหลับสบายและรู้สึกดีขึ้นในวันต่อมา)

2 My mother slept well and was better the other day.
ไมยฺ มาเธอะ สเลพทฺ เวลวฺ แอนดฺ ว็อซ เบทเดอะ ดิ อัทเธอะ เดยฺ

หมายเหตุ ประโยคภาษาอังกฤษในข้อ 1 ถูกต้อง ประโยคภาษาอังกฤษในข้อ 2 เขียนผิด


ข้อควรจำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ on the following day แทน the next day ในประโยคข้อที่ 1 ได้

บทสนทนาก่อนหน้า