Tuesday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนที่ 1

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนที่ 1 จะกล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประวัติและที่มาที่ไปคร่าวๆของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีเป้าหมายไปในทิศทางใดในอนาคตรวมทั้งเรื่องประชาคมย่อยอย่าง เออีซี (AEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.. 2558 หรือในอีกไม่ถึงสองปีข้างหน้านี้ ขณะที่ผู้คนจำนวนมากในอาเซียนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยการมาถึงของ AEC กันอย่างใจจดใจจ่อแต่จะมีสักกี่คนที่พร้อมต้อนรับหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฎตัวอย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเร็วๆนี้ Speaking English
ขอมอบบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนที่ 1 และตอนต่อๆไปสำหรับทุกท่านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
คู่สนทนา Do you know about AEC?
ดู ยู โน อเบาทฺ เออีซี?
(คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับเออีซีไหมครับ?)

ตัวคุณ Yes I do.
เย็ส ไอ ดู
(รู้ครับ)

คู่สนทนา What is AEC?
ว็อท อิซ เออีซี?
(เออีซีคืออะไรครับ?)

ตัวคุณ It stands for ASEAN Economic Community
อิท สแตนดฺส ฟอรฺ อาเซียน อิโคน็อมมิค คอมมิวเน็อทิ
(เป็นชื่อย่อของอาเซียนอิโคน็อมมิค คอมมิวเน็อทิหรือแปลเป็นไทยว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ)

คู่สนทนา What about ASEAN?
ว็อท อเบาทฺ อาเซียน?
(แล้วคำว่าอาเซียนล่ะครับ?)

ตัวคุณ ASEAN is Association of South East Asian Nations.
อาเซียน อิซ อโซซิเอชึน อ็อฟ เซาทฺ อีสทฺ เอเชียน เนชึนสฺ
(อาเซียนคือชื่อย่อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ)

คู่สนทนา Could you give me more information about ASEAN and AEC?
คุด ยู กิฟวฺ มี มอรฺ อินฟอรฺเมชึน อเบาทฺ อาเซียน แอนดฺ เออีซี?
(คุณช่วยอธิบายเรื่องอาเซียนและเออีซีให้ผมเข้าใจมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ?)

ตัวคุณ Yes, absolutely.
เย็ส แอ็บโซลูทลิ
(ยินดีอย่างยิ่งครับ)

ตัวคุณ ASEAN or Association of South East Asian Nations originated from the security and military cooperation of the five original countries namely Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore and Thailand. ASEAN was officially established on 8th August 1967 when the five foreign ministers of those countries met and signed the ASEAN Declaration, or the Bangkok Declaration at The Thai department of foreign affairs building in Bangkok. And later Brunei, Vietnam, Lao, Myanmar and Cambodia joined it respectively.
 อาเซียน ออรฺ อโซซิเอชึน อ็อฟ เซาทฺ อีสทฺ เอเชียน เนชันสฺ ออริจิเนททิด ฟรอม เดอะ เซคคิวเร็อทิ แอนดฺ มิลวฺลิทะรี โคโอปอเรชึน อ็อฟ เดอะ ไฟฟวฺ ออริจินัล คันทรีสฺ เนมลิ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินสฺ, สิงคโปรฺ แอนดฺ ไทแลนดฺ อาเซียน ว็อซ อ็อฟฟิเชียลลิ เอ็สทะบลิชทฺ ออน เอ็ท ออกัสทฺ ไนนฺทีนซิกทิเซเวนทฺ เว็น เดอะ ไฟวฺฟ ฟอรฺรีน มินิสเทอรฺส อ็อฟ โดซ คันทรีสฺ เม็ท แอนดฺ ไซนฺ ดิ อาเซียน ดิแคลเรชึน ออรฺ เดอะ แบงค็อก ดิแคลเรชึน แอ็ท เดอะ ไท ดีพารฺทเมนทฺ อ็อฟ ฟอรฺรีน อแฟรฺส บิลวฺดิง อิน แบงค็อก แอนดฺ เลเธอ บรูไน, เวียตนาม, ลาว, เมียนมารฺ แอนดฺ คัมโบเดีย จอยนฺด อิท เรสเพคทิฟวฺลิ
(อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านความมั่งคงและด้านการทหารของห้าประเทศผู้ริเริ่มได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และประเทศไทยโดยมีการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม พุทศักราช 2510 เมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศดังกล่าวเข้าประชุมและร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพที่อาคารของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ต่อมาประเทศบรูไน เวียตนาม ลาว พม่าและกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามลำดับ)

คู่สนทนา How does AEC relate to ASEAN?
ฮาว ดัดซฺ เออีซี ริเลทสฺ ทู อาเซียน?
(แล้วเออีซีเกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างไรครับ?)

ตัวคุณ Good question. AEC is one of the three pillars of ASEAN. As later in October 2003, the ten member countries agreed to sign the declaration to achieve the single community in 2015 and ASEAN was divided into three sub-communities or three pillars namely:
APSC standing for ASEAN Political and Security Community
AEC standing for ASEAN Economics Community
ASCC standing for ASEAN Socio-Cultural Community
กุด เควสชึน เออีซี อิซ วัน อ็อฟ เดอะ ธรี พิลลารฺส อ็อฟ อาเซียน แอ็ส เลเธอะ อิน อ็อคโทเบอะ ทูเทาซันดฺธรี เดอะ เท็น เมมเบอรฺ คันทรีสฺ อะกรีดฺ ทู ไซนฺ เดอะ ดิแคลเรชึน ทู อชีฟวฺ เดอะ ซิงเกิล คอมมิวเน็อทิ อิน ทูเทาซันฟิฟทีน แอนดฺ อาเซียน ว็อซ ดิไวนฺดิด อินทู ธรี ซับ คอมมิวเน็อทีสฺ ออรฺ ธรี พิลลารฺส เนมลิ
เอพีเอ็สซี สแตนดิง ฟอรฺ อาเซียน พอลลีทิคัล แอนดฺ เซคคิวเร็อทิ คอมมิวเน็อทิ
เออีซี สแตนดิง ฟอรฺ อาเซียน อิโคนอมมิคสฺ คอมมิวเน็อทิ
เอเอ็สซีซี สแตนดิง ฟอรฺ อาเซียน โซซิโอ คัลเชอรัล คอมมิวเน็อทิ
(เป็นคำถามที่ดีครับ เออีซีเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียนครับ เนื่องจากต่อมาประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศได้ร่วมลงนามในปฏิญญาเพื่อให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.. 2558 และอาเซียนได้ถูกแบ่งออกเป็นประชาคมย่อยๆสามประชาคมหรือที่เรียกว่าสามเสาหลักอันได้แก่
 เอพีเอ็สซี ย่อมาจาก อาเซียน พอลลีทิคัล แอนด์ เซคคิวเร็อทิ คอมมิวเน็อทิ หรือประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน
เออีซี ย่อมาจาก อาเซียน อิโคนอมมิค คอมมิวเน็อทิ หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน
เอเอ็สซีซี ย่อมาจาก อาเซียน โซซิโอ คัลเชอรัล คอมมิวเน็อทิ หรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน)

คู่สนทนา What is the main objective of AEC?
ว็อท อิซ เดอะ เมน อ็อบเจ็คทิฟวฺ อ็อด เออีซี?
(อะไรคือวัตถุประสงค์หลักของเออีซีครับ?)

ตัวคุณ The objective of AEC establishing is to enhance the bargaining power with trading partners and the competitiveness of the global economy. The member nations agree to join together to reach the four important goals by 2015.
ดิ อ็อบเจ็คทิฟวฺ อ็อฟ เออีซี อิสทะบลิชชิง อิซ ทู เอ็นแฮนสฺ เดอะ บาเกนนิง พาวเวอรฺ วิดฬฺ เทรดดิง พารฺทเนอรฺส แอน เดอะ คอมพีทเท็อทิฟวฺเน็ส อ็อฟ เดอะ โกลเบิล อิโคน็อมมิ เดอะ เมมเบอรฺ เนชึนสฺ อะกรี ทู จอยนฺ ทูเก็ทเธอ ทู รีช เดอะ โฟรฺ อิมพอรฺทึนทฺ โกลสฺ ไบ ทูเทาซันดฺฟิฟทีน
(วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเออีซีก็เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับคู่ค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลกโดยชาติสมาชิกทำความตกลงร่วมกันเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายสำคัญสี่ประการภายในปี พ.. 2558 เป้าหมายดังกล่าวได้แก่
1 To be Single Market and Production Base
ทู บี ซิงเกิล มารฺเก็ต แอนดฺ โปรดัคชึน เบส
(เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน)
2 to be high competitive economic region
ทู บี ไฮ คอมพิททิทิฟวฺ อิโคนอมิค ริจจึน
(สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ)
3 to be equitable economic development
ทู บี อิควิดทะเบิล อิโคนอมมิค ดิเวลลอพมึนทฺ
(สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
4 to be fully integrated into global economy
ทู บี ฟุลลิ อินทิเกรททิด อินทู โกลเบิล อิโคนอมมิ
(การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก)
คู่สนทนา Who is the first Secretary-General of ASEAN?
ฮู อิซ เดอะ เฟิรฺสทฺ เซคเคร็ททริ เจเนอรัล อ็อฟ อาเซียน?
(ใครเป็นเลขาธิการอาเซียนคนแรกครับ?)
ตัวคุณ He is Mr. Hartono Dharsono from Indonesia.
ฮี อิซ มิสเตอรฺ ฮารฺโตโน ดารฺโซโน ฟรอม อินโดนีเซีย
(คุณ ฮาร์โตโน ดาร์โซโน จากประเทศอินโดนีเซียครับ)
คู่สนทนา Who is the present Secretary-General of ASEAN?
ฮู อิซ เดอะ เพร็สซึนทฺ เซคเคร็ททริ เจเนอรัล อ็อฟ อาเซียน?
(แล้วเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใครครับ?)
ตัวคุณ The present Secretary-General of ASEAN is Mr. Le Luong Minh from Vietnam.
เดอะ เพร็สซึนทฺ เซคเคร็ททริ เจเนอรัล อ็อฟ อาเซียน อิซ มิสเตอรฺ เล เลือง มิงหฺ ฟรอม เวียตนาม
(เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันได้แก่ คุณ เล เลือง มิงห์ จากประเทศเวียดนามครับ)
คู่สนทนา Where is the Secretariat Headquarter of ASEAN?
แวรฺ อิซ เดอะ เซคเคร็ททเรียท เฮดควอรฺเทอะ อ็อฟ อาเซียน?
(แล้วสำนักงานใหญ่เลขาธิการแห่งอาเซียนอยู่ที่ไหนครับ?)
ตัวคุณ It is located in Jakarta, Indonesia.
อิท อิซ โลเคททิด อิน จากาตารฺ อินโดนีเซีย
(ตั้งอยู่ที่นครจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียครับ)

บทสนทนาอื่นๆที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1 บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศลาว
2 บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศอินโดนีเซีย
3 บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศมาเลเซีย

No comments:

Post a Comment