Tuesday

ศัพท์เครื่องใช้ในสำนักงาน

ในสำนักงานต่างๆมักจะมีเครื่องใช้อยู่เยอะแยะไปหมดและข้างล่างนี่คือศัพท์เหล่านั้นซึ่งเป็นศัพท์ที่ควรทำความรู้จักและจดจำเอาไว้ว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ว่าอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้หยิบใช้ได้ถูกอันเมื่อมีใครร้องขอว่าช่วยหยิบอันนั้นอันนี้ให้หน่อย ดูได้ด้านล่างครับ

ศัพท์เครื่องใช้ในสำนักงาน

A
Adding machine=แอ็ดดิง แมชชีน (เครื่องคิดเงินแบบออกใบเสร็จ), appointment book=อะพอยทฺมึนทฺ บุค (สมุดนัดหมาย)

B
binder=ไบเดอรฺ (เครื่องเย็บเล่ม), binder clip=ไบเดอะรฺ คลิบ (ที่หนีบกระดาษเหล็กสีดำ), business cards=บิสเน็สการฺด (นามบัตร)

C
calculator=แคลคิวเลเทอรฺ (เครื่องคิดเลข), carbon paper=คาร์บอน เพเปอรฺ (กระดาษทำสำเนา), clamp=แคลมปฺ (ที่หนีบกระดาษทรงสามเหลี่ยม), clasp envelope=คลาสพฺ เอ็นเวอะลัพ (ซองเอกสารแบบมีขอเกี่ยว)clipboard=คลิบบอรฺด (กระดานที่มีที่หนีบกระดาษ), computer=คัมพิวเทอะรฺ (เครื่องคอมพิวเตอร์), computer paper=คัมพิวเทอะรฺ เพเพอะรฺ (กระดาษใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์), correction fluid=เคอเร็คชึน ฟลูอิด (น้ำยาลบคำผิด)

D
desk=เดสคฺ (โต๊ะทำงาน), desk calendar=เดสคฺ แคลเล็นเดอรฺ (ปฏิทินตั้งโต๊ะ), desk lamp=เดสคฺ แลมพฺ (โคมไฟตั้งโต๊ะ),  desk pad=เดสคฺ แพ็ด (ที่รองเขียนหนังสือ), (dot matrix) printer=ด็อท แม็ททริกซฺ พรินเทอะรฺ (เครื่องพิมพ์ที่ใช้จุดในการสร้างตัวอักษรหรือภาพ)

E
eraser=อิเรซเซอรฺ (ยางลบ)

F
fax machine=แฟ็กซฺ แม็ชชีน (เครื่องโทรสาร)file cabinet=ไฟลฺ คะบิเน็ท (ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร), file=ไฟลฺ (แฟ้มเก็บเอกสาร)

G
glue=กลู (กาว กาวน้ำ), glue stick=กลู สติก (กาวแท่ง)

H
headset=เฮดเซ็ท (หูฟังแบบสวมหัว), highlighter=ไฮไลทฺเทอะรฺ (ปากกาเน้นข้อความ)

L
laser printer=เลเซอรฺ ปรินเทอะรฺ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์), legal cap=ลิกัล แค็พ (กระดาษเขียนแบบสมุดฉีกสำหรับนักกฎหมายหรือทนายความ), letter tray/stacking tray=เล็ทเทอรฺ เทรยฺ สแต็กกิง เทรยฺ (ถาด ชั้นเลื่อนที่ใช้เก็บเอกสาร)

M
masking tape=มาสกิง เทป (เทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณไม่ต้องการถูกทาสี หรือสีพ่น)mechanical pencil=เมอะแคนนิเคิล เพนซิลวฺ (ดินสอกด), memo holder=เม็มโม โฮลเดอรฺ (ที่วางกระดาษเตือนความจำ), memo pad/notepad=เม็มโม แพ็ด โนทแพ็ด (กระดาษเขียนเตือนความจำ), nameplate=เนมเพลท (ป้ายชื่อ)

P
paper clip=เพเปอรฺ คลิพ (ที่หนีบกระดาษ), paper fastener=เพเปอรฺ ฟาสซึนเนอรฺ (ที่กลัด ที่เหน็บกระดาษ), plastic clip=พลาสติก คลิพ (ที่หนีบกระดาษพลาสติก), plastic binding machine=พลาสติก ไบดิง แมชชีน (เครื่องหุ้มปกพลาสติกหนังสือ)post-it notepad=โพสทฺ อิท โนทแพ็ด (กระดาษที่มีกาวไว้ติดเตือนความจำหรือฝากข้อความถึงบุคคลอื่น), posture chair=โพสทฺเชอรฺ แชรฺ (เก้าอี้ประจำตำแหน่ง), punch=พันชฺ (เครื่องตอกรู), pushpin=พุชพิน (เป๊ก หมุดติดกระดาษ), pen=เพ็น (ปากกา), pencil=เพ็นซิล (ดินสอ), pencil sharpener=เพ็นซิล ชารฺพเพ็นเนอรฺ (ที่เหลาดินสอ), pencil vase=เพ็นซิล เวส (ที่ใส่ดินสอ), paper cutter=เพเปอะรฺ คัทเทอรฺ (เครื่องตัดกระดาษ), paper shredder=เพเปอะรฺ ชเร็ดเดอรฺ (เครื่องทำลายหรือย่อยกระดาษ)

S
scotch tape=สคอทชฺ เทป (เทปติดกระดาษ), stapler=สเตเพลอะรฺ (ที่เย็บกระดาษ)

T
typewriter=ไทพฺไรเทอะรฺ (เครื่องพิมพ์ดีด)


บทความถัดไป
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสำนักงาน
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment