Thursday

วลีและสำนวนที่ใช้ในทางธุรกิจ (Phrasal Verbs)

ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจก็จะมีสำนวนหรือวลีที่นิยมใช้พูดคุยกันในการทำงาน วลีและสำนวนดังกล่าวจะประกอบด้วยคำกริยากับคำบุพบทที่ต้องใช้คู่กันแบบนี้เสมอตามความหมายที่กำหนดให้หรือต้องการสื่อให้อีกฝ่ายทราบว่าพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรดูตัวอย่างวลีและสำนวนดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ครับ

วลีและสำนวนที่ใช้ในทางธุรกิจ (Phrasal Verbs)
A
Account for=อะเคาทฺ ฟอรฺ (อธิบาย ชี้แจง (ค่าใช้จ่าย), allow for=อะลาวดฺ ฟอรฺ (อนุญาต ยินยอมให้), answer back=อานสฺเซอรฺ แบ็ค (ติดต่อกลับ), ask for=อาสคฺ ฟอรฺ (ถามถึง),

B
Back out=แบ็ค เอาทฺ (ถอน ยกเลิก), be against=บี อะเก็นสฺท (ไม่เห็นด้วย), be back=บี แบ็ค (กลับมา), break down=เบรก ดาวนฺ (รายละเอียด)

C
call off=คอล อ็อฟ (ยกเลิก ระงับ เรียกออกไป), call on=คอล ออน (เยี่ยม แวะเยี่ยม), carry on=แครี ออน (ดำเนินต่อไป), clean up=คลีน อัพ (ทำให้เรียบร้อย ทำให้สะอาด), clear up=เคลียรฺ อัพ (ทำให้ชัดเจน), close down=โคลส ดาวนฺ (ปิด), come across=คัม อะครอส (พบเจอ), come off=คัม อ็อฟ (ปรากฏ), come up with=คัม อัพ วิดฬฺ (ก่อให้เกิด เสนอ), cut off=คัท อ็อฟ (รบกวน)

D
Draw up=ดรอวฺ อัพ (เขียน แต่งขึ้น)

F
Fall behind=ฟอล บีไฮนฺด (ล้าหลัง ล่าช้า), figure out=ฟิกเกอรฺ เอาทฺ (เข้าใจ), fill in=ฟิล อิน (กรอกแบบฟอร์ม) find out=ไฟนฺด เอาทฺ (ค้นพบ พบว่า), fix up=ฟิกซฺ อัพ (ซ่อมแซม)

G
Get around=เก็ท อะราวนฺด (หลีกเลี่ยง), get away=เก็ท อะเวยฺ (ออก ออกไป หนีไป), get back=เก็ท แบ็ค (กลับมา), get on with=เก็ท ออน วิดฬฺ (ดำเนินการกับ), get through=เก็ท ธรู (สำเร็จ เสร็จสิ้น), get up=เก็ท อัพ (ลุกขึ้น), give up=กิฟ อัพ (ยอมแพ้), go back=โก แบ็ค (กลับไป), go in for=โก อิน ฟอรฺ (สนใจใน), go on=โก ออน (ดำเนินต่อไป), go over=โก โอะเวอรฺ (ทบทวน), go through=โก ธรู (ผ่าน)

H
Hand in=แฮนดฺ อิน (ส่งมอบ), hand out=แฮนดฺ เอาทฺ (แจกจ่าย), hand over=แฮนดฺ โอะเวอรฺ (ส่งมอบ), hold on=โฮลดฺ ออน (จับ ยึด ถือสายรอ), hold up=โฮลดฺ อัพ (ล่าช้า)

K
keep down=คีพ ดาวนฺ (อยู่ในการควบคุม), keep out=คีพ เอาทฺ (ออกห่าง), keep up=คีพ อัพ (ต่อเนื่อง)

L
Lay out=เลยฺ เอาทฺ (รูปแบบ), lead up to=ลีด อัพ ทู (นำไปสู่), look at=ลุค แอ็ท (จ้องดู), look for=ลุค ฟอรฺ (ค้นหา), look into=ลุค อินทู (สำรวจ สืบสวน), look out=ลุค เอาทฺ (ระมัดระวัง), look over=ลุค โอเวอรฺ (ตรวจสอบ), look up=ลุค อัพ (ค้นหา ตั้งอยู่)

M
Make out=เมค เอาทฺ (เข้าใจ), make up=เมค อัพ (คิดขึ้น แต่งขึ้น), mark up=มารฺค อัพ (ขึ้นราคา) mix up=มิกซฺ อัพ (สับสน), move over=มูฟวฺ โอะเวอรฺ (เคลื่อนย้ายไปข้างๆ)

P
Pay back=เพยฺ แบ็ค (ชดใช้), point out=พอยทฺ เอาทฺ (ชี้ให้เห็น), put in=พุท อิน (ส่วมใส่)

R
Ring off=ริง อ็อฟ (วางสาย), ring up=ริง อัพ (โทรศัพท์), round up=ราวนฺด อัพ (สรุป), run across=รัน อะครอส (เจอโดยบังเอิญ), run into=รัน อินทู (พบ เจอ)

S
See through=ซี ธรู (เห็นโดยกระจ่าง), send for=เซนดฺ ฟอรฺ (เรียกตัว หมายเรียก), set about=เซ็ท อะเบาทฺ (ออกเดินทาง), settle down=เซ็ทเทิล ดาวนฺ (ตั้งรกราก สงบใจ), stand by=สแตนดฺ บาย (เตรียมพร้อม), stand for=สแตนดฺ ฟอรฺ (ย่อมาจาก)

T
Take back=เทค แบ็ค (เอาคืน), take out=เทค เอาทฺ (เอาออก), take over=เทค โอะเวอรฺ (รับผิดชอบ ควบคุม), think over=ธิงคฺ โอะเวอรฺ (ทบทวน), tie up=ไทอฺ อัพ (ยุ่งมาก มัดแน่น), turn down=เทิรฺน ดาวนฺ (ปฏิเสธ), turn into=เทิรฺน อินทู (กลายเป็น), turn off=เทิรฺน อ็อฟ (ทำให้หยุด ปิด), turn over=เทิรฺน โอะเวอรฺ (รายได้ รายรับ)

W
Wait on=เว็ท ออน (รอคอย), walk out=วอลฺค เอาทฺ (ประท้วงด้วยการเดินออก), watch out=ว็อทชฺ เอาทฺ (ระวัง), wipe out=ไวพฺ เอาทฺ (ทำลาย), work out=เวิรฺค เอาทฺ (คิดออก)

บทสนทนาถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment