Sunday

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิญแขกมาพูด (Inviting Speaker to Conference)

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิญแขกมาพูด (Inviting Speaker to Conference) กล่าวถึงการจัดการประชุมในหัวข้อต่างๆขององค์กรหนึ่งและแน่นอนในเมื่อมีการจัดการประชุมทางองค์กรก็ต้องเชิญแขกผู้มีเกียรติหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่จัดประชุมมาบรรยายให้ผู้เข้าชมได้ฟังรับทราบและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการเขียนจดหมายเป็นทางการเชิญแขกผู้มีความรู้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูวิธีเขียนจดหมายเชิญแขกมาพูดได้ดังต่อไปนี้ครับ

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิญแขกมาพูด (Inviting Speaker to Conference)

Dear Dr. Samai

As our organizatiion will be holding a conference at the JB Hotel in Chonburi from 29th- 30th September, the theme of which will be how to improve the productivity, we would like to invite you to join the conference as a speaker on the subject of working condition on 29th September from 13 p.m. to 14.30 p.m. There will be approximately 300 delegates for this conference.

We would be very delighted if you could accept our invitation to speak on this subject and would be prepared to pay you the usual fee of 30,000 baht.

We are looking forword to hearing from you to be able to accept our invitation. However, please let us know if any visual aids will be required.

Yours sincerely

เรียนด็อกเตอร์สมัย

เนื่องจากทางองค์กรของเราจะจัดประชุมในหัวข้อเรื่องวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขึ้นที่โรงแรมเจบีจังหวัดชลบุรีในวันที่ 29 - 30กันยายนนี้ เราจึงมีความประสงค์จะเรียนเชิญคุณเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้บรรยายหัวข้อเรื่อง เงื่อนไขในการทำงาน ในวันที่ 29 กันยายน ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกา ถึงเวลา 14.30 นาฬิกา โดยจะมีคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 ท่าน

เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณตอบรับคำเชิญในฐานะผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวและจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณเป็นเงิน 30,000 บาท

เรากำลังรอคอยได้ยินคำตอบรับจากคุณ อย่างไรก็ตามโปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการให้เราจัดหาอะไรให้เพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ


บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment