Thursday

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสำนักงาน

คำศัพท์ด้านล่างนี้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสำนักงานหรือออฟฟิศทั่วไปซึ่งบางคำท่านอาจคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่บางคำอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักเพราะศัพท์ที่ใช้พูดกันในสำนักงานมีค่อนข้างเยอะและในสำนักงานแต่ละแห่งก็อาจใช้ศัพท์แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยตามแต่เนื้อหาสาระของงานในสำนักงานนั้นๆ แต่ผู้เขียนพยายามคัดเลือกศัพท์ที่ใช้กันบ่อยที่สุดแล้วมานำเสนอท่าน ท่านสามารถศึกษาด้วยตัวเองและนำไปใช้หรือเวลาได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจได้ว่าผู้พูดหมายถึงอะไร ดูศัพท์ต่างๆที่ใช้ในสำนักงานได้ดังต่อไปนี้ครับ

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานสำนักงาน

A
Abroad=อะบรอด (ต่างประเทศ), absentee=แอ็บเซ็นที (ผู้ที่ไม่มา), accept=อัคเซ็บ (ยอมรับ), accommodations=อะคัมเมอเดชึนสฺ (ที่พักอาศัย), account=เออะเคาทฺ (บัญชี), acknowledge=เอิคนอลลิดจฺ (ยอมรับ รับรอง), adjourn=อะเจิรฺน (หยุด เลิก), adjournment=อะเจิรฺนมึนทฺ (การปิด การเลื่อนออกไป), advancement=อัดแวนสฺมึนทฺ (ล่วงหน้า), advertisement=อัดเวอไทสฺมึนทฺ (โฆษณา), afraid=อะ เฟรด (กลัวว่า เกรงว่า), afterward=อาฟเทอรฺเวิรฺด (ภายหลัง), agenda=อะเจนดา (วาระการประชุม), agent=เอเจนทฺ (ตัวแทน), agree=อะกรี (ตกลง), alphabetical=แอลเฟอเบ็ททิเคิล (เรียงตามตัวอักษร), alternative=อัลเทอเนทิฟวฺ (ทางเลือก), amend=อะเม็นดฺ (แก้ไข), among=อะมัง (ท่ามกลาง), appointment=อะพอยทฺมึนทฺ (การนัดพบ), application=อะพลิเคชึน (ใบสมัคร), apply=อะพลาย (สมัคร), appoint=อะพอยทฺ (แต่งตั้ง), appreciate=เออะพรีชิเอ็ท (แสดงความพอใจ), aproach=เออะพรอทชฺ (เข้าใกล้ ประชิด), appropriate=เออะพร็อบพริเอ็ท (เหมาะสม), approve=เออะพรูฟวฺ (เห็นด้วย เห็นชอบ), appoximate=เออะพร็อกซิเมท (ประมาณ), arrange=เออะเรนจฺ (จัดการเตรียม), arrangement=เออะเร็นจฺมึนทฺ (การจัดการ การเตรียม), arrival=เออะไรเวิล (การมาถึง), as soon as=แอ็ซ ซูน แอ็ซ (ทันที เร็วที่สุด), as well as=แอ็ซ เว็ล แอ็ซ (เช่นเดียวกันกับ), assemble=อะเซ็มเบิลวฺ (รวบรวม), assert=อะเซิรฺท (ยืนยัน), assistance=อะซิสทึนสฺ (ผู้ช่วย), associate=อะโซซิเอ็ท (เกี่ยวข้อง เข้าร่วม), assure=อะชัวรฺ (ทำให้มั่นใจ), attach=เออะแท็ช (แนบ), attend=เออะเทนดฺ (อยู่ ให้ความสนใจ), attendance=เออะเท็นดึนสฺ (การเข้าร่วม), attention=อะเทชึน (ความสนใจ การพิจารณา), audit=ออดิท (การตรวจสอบบัญชี), available=เออะเว็ลเลเบิล (ว่าง), avoid=อะวอยดฺ (หลีกเลี่ยง)

B
Balance sheet=บาลานสฺ ชีท (บัญชีงบดุล), based on=เบซดฺ ออน (ขึ้นอยู่กับ), able= เอเบิล (สามารถ), back= แบ็ค (กลับ), begin=บิกิน (เริ่ม), book=บุค (จอง), bookkeeping=บุคคีพปิง (การทำบัญชี), branch=บรานชฺ (สาขา), brevity=เบรฟเว็อทิ (สั้นกะทัดรัด), brief=บรีฟวฺ (ย่อ), bulletin=บุลเล็อทีน (แถลงการณ์ ประกาศ), business=บิสเน็ส (ธุรกิจ), busy=บิซี (ยุ่ง ไม่ว่าง), button=บัททึน (ปุ่ม)

C
cabinet=แคบิเน็ท (ตู้เก็บเอกสาร), call back=คอล แบ็ค (โทรกลับ), call up=คอล อัพ (โทรศัพท์), cancel=แคนเซิล (ยกเลิก), career=แคเรียรฺ (อาชีพ), cash flow statement=แค็ช โฟล สเตทมึนทฺ (บัญชีเงินเดินสะพัด), categorize=แค็ทเทอะเกอะไรซฺ (จัดเป็นหมวดหมู่), central filing system=เซ็นทรัล ไฟลิง ซิสทึม (ระบบเอกสารกลาง), chairman/chairperson=แชรฺมึน แชรฺเพอรฺเซิน (ประธาน), chance=แชนสฺ (โอกาส), change=เชนจฺ (เปลี่ยน), charge=ชารฺจจฺ (ค่าใช้จ่าย ราคา), check=เช็ค (ตรวจสอบ), choose=ชูซสฺ (เลือก), circular=เซอคิวลาร์ (แจ้งให้ทราบทั่วไป), clear=เคลียรฺ (ชัดเจน), coffee maker=เคิฟฟี เมคเกอรฺ (เครื่องชงกาแฟ), colour=คัลเลอรฺ (สี), comment=คัมเมินทฺ (ข้อเสนอ), committee=คัมมิทที (คณะกรรมการ), compelling=คัมเปลลิง (บังคับ), complicate=คัมพลิเคท (ยุ่งยาก สับสน), complimentary=คัมพลิเมนทะรี (คำชมเชย), concise=เคินไซสฺ (รัดกุม), conclude=เคินคลูด (สรุป), condition=เคินดีชึน (สภาพ เงื่อนไข), condolence=เคินโดเลินสฺ (การแสดงความเสียใจ), conduct=เคินดัคทฺ (การปฏิบัติ เป็นคนนำ), conference=เคินเฟอเรนสฺ (การประชุม), confirm=เคินเฟิรฺม (ยืนยัน), confirmation=เคินเฟอรฺเมชึน (การยืนยัน), congratulations=เคินเกรทจิวเลชึน (ขอแสดงความยินดี), consider=เคินซีดเดอรฺ (พิจารณา), consulate=คันเซอเล็ท (สถานกงสุล), consultant=เคินซัลทึนทฺ (ที่ปรึกษา), contact=คันแท็คทฺ (ติดต่อ), contain=เคินเทน (บรรจุ), contract=คันแทร็ค (สัญญา), convenient=เคินวีเนียน (สะดวก), copy=คัพพี (สำเนา), correct=เคอะเรคทฺ (ถูกต้อง), correspondence=คะเริสปันดึนสฺ (การติดต่อทางจดหมาย), cost=คอสทฺ (ราคา ค่าใช้จ่าย), count=เคานฺท (นับว่า ถือว่า) courteous=เคเชียส (สุภาพ), cross reference=คร็อส เรเฟอเร็นสฺ (เลขที่อ้างอิง), current=เคอรฺเรนทฺ (ปัจจุบัน), custom=คัสทึม (ประเพณี), customer=คัสทึมเมอรฺ (ลูกค้า)

D
The day after tomorrow=เดอะ เดยฺ อาฟเทอะ ทูมอรฺโรวฺ (วันมะรืน), the day before=เดอะ เดยฺ บีฟอรฺ (เมื่อวันก่อน), deal=ดีลวฺ (จัดการ ติดต่อธุรกิจ), decide=ดีไซดฺ (ตัดสินใจ), decline=ดีไคลนฺ (ปฏิเสธ), delay=ดิเลยฺ (ล่าช้า มาสาย), delegate=เด็ลเลอะเกท (ตัวแทน ผู้แทน), delight=ดิไลทฺ (มีความยินดี), deliver=ดิลีฟเวอรฺ (ส่ง), department=ดิพารฺทมึนทฺ (ส่วน แผนก), destination=เด็สทิเนชึน (จุดหมายปลายทาง), detail=ดีเทล (รายละเอียด), dial=ไดอัล (หมุน), dial=ไดอัล (หน้าปัด), dialing tone=ไดเอิลลิง โทน (สัญญาณโทรศัพท์), diary=ไดอะรี (สมุดบันทึก), dictate=ดิคเทท (บอกให้เขียนตาม คำสั่ง, direct=ไดเร็ค (ตรง), discuss=ดิสคัส (ปรึกษา พูดคุย), disturb=ดิสเทิรฺบ (รบกวน), document=ดัคคิวมึนทฺ (เอกสาร), draft=ดราฟทฺ (การร่าง), drawer=ดรอเออรฺ (ลิ้นชัก), drip=ดริพ (ไหลเป็นหยด หยด), duplicate=ดูพลิเคท (สำเนา), during=ดิวริง (ระหว่าง)


E
Early=เออรฺลี (เร็ว ก่อน มาก่อนเวลา), either=อีเธอรฺ (เช่นเดียวกัน(ใช้ในเชิงปฏิเสธ), enclosure=เอ็นโคลสเชอรฺ (เอกสารแนบ), encourage=เอ็นเคอเร็จจฺ (สนับสนุน ให้กำลังใจ), enjoy=เอ็นจอย (สนุกสนาน เพลิดเพลิน), ensure=เอ็นชัวรฺ (รับรอง), envelope=เอ็นเว็ลล็อพ (ซองจดหมาย), excluding=เอ็กซฺคลูดดิง (ไม่รวมกับ), expect=เอ็กซฺเพคทฺ (คาดหวัง), explain=เอ็กซฺเพลน (อธิบาย), express=เอ็กซฺเพรส (การแสดงความรู้สึก), extension=เอ็กซฺเทนชึน (ต่อ), extremely=เอ็กซฺทรีมลิ (สุด สุดขีด เกิน),

F
Face down=เฟส ดาวนฺ (คว่ำหน้า), facility=แฟซิลเล็อทิ (ความสะดวกสบาย), facsimile=แฟ็คซีเมอลิ (เครื่องโทรสาร), fail=เฟลวฺ (ล้มเหลว), fare=แฟรฺ (ค่าโดยสาร), favorable=เฟเวอเรเบิล (เห็นด้วย ซึ่งอำนวยประโยชน, fax=แฟ็กซฺ (โทรสาร), fee=ฟี (ค่าธรรมเนียม), fellow=เฟ็ลวฺโลวฺ (เพื่อนร่วมงาน), financial=ไฟแนนเชียล (การเงิน), find=ไฟนฺด (ค้นหา), finish=ฟินิช (เสร็จสิ้น), flight=ไฟลทฺ (เที่ยวบิน), focus=โฟกัส (จุดสนใจ มุ่งเน้น), folder=โฟลเดอรฺ (แฟ้ม), following=next=โฟลโลวฺอิง/เน็กซฺ (ถัดมา ต่อมา), forget=ฟอรฺเก็ต (ลืม), formal=ฟอรฺมัล (ทางการ), fully booked=ฟุลลี บุคทฺ (ถูกจองเต็มแล้ว),

G
Generate=เจเนอเรท (ทำให้เกิด), geographically=จิโอแกรฟฟิคัลลิ (ภูมิศาสตร์), get back=เก็ท แบ็ค (กลับมา), glad=แกลด (ยินดี ดีใจ), go out=โกเอาทฺ (ออกไป), grant=แกรนทฺ (ยินยอม อนุญาต), guest=เก็สทฺ (แขก)

H
hand in=แฮนดฺ อิน (ส่ง), handle=แฮนเดิล (จัดการ), head office=เฮด อ็อฟฟิศ (สำนักงานใหญ่), headquarter=เฮดควอเธอรฺ (สำนักงานใหญ่), hear=เฮียรฺ (ได้ยิน), hold on=โฮลดฺ ออน (ถือสายรอ), hope=โฮพ (หวัง ความหวัง), however=ฮาวเอ็ฟเวอรฺ (อย่างไรก็ตาม)

I

identify=ไอเด็นทิไฟ (แยกแยะ พิสูจน์), improve=อิมพรูฟวฺ (ปรับปรุง), in case=อิน เคส (ในกรณีที่), include=อินคลูด (รวมกับ), income statement=อินคัม สเตทมึนทฺ (บัญชีรายได้), index=อินเด็กซฺ (ดรรชนี), inform=อินฟอรฺม (แจ้ง ประกาศ), inquire=อินไควเออรฺ (สอบถาม), instant=อินสแตนทฺ (สำเร็จรูป  รีบเร่ง ทันที), intend=อินเทนดฺ (ตั้งใจ), interest=อินเทอเร็สทฺ (สนใจ), intern=อินเทิรฺน (ผู้ฝึกงาน), internship=อินเทิรฺนชิพ (การฝึกงาน), introduce=อินโทรดิวซฺ (แนะนำ), introductory=อินโทรดัคเทอรี (การอารัมบท), invitation=อินไวเทชึน (การเชิญชวน), invite=อินไวทฺ (เชิญ)      , itinerary=ไอทินเน็อเรอริ (รายละเอียดการเดินทาง)


J
Jargon=จารฺเกิน (ภาษาเฉพาะอาชีพ), join=จอยนฺ (เข้าร่วม),

K
Keep=คีพ (เก็บ รักษา), keypad=คียฺแพ็ด (แผงตัวเลข), know=โนวฺ (รู้ ทราบ),

L
Late=เลท (ช้า สาย), latest=เลทเท็สทฺ (ล่าสุด), layout=เลยฺเอาทฺ (รูปแบบ), leader=ลีดเดอรฺ (ผู้นำ), learn=เลิรฺน (เรียนรู้ เรียน), leave=ลีฟวฺ (ปล่อยไว้ จากไป), let=เล็ท (ให้ ยินยอม อนุญาต), letterhead=เล็ทเธอรฺเฮด (หัวจดหมาย), light=ไลทฺ (แสงไฟ), listen=ลิสซึน (ฟัง), location=โลเคชึน (สถานที่), logo=โลโก (เครื่องหมาย), look=ลุค (มองดู ดู), lose=ลูซ (สูญเสีย หาย)

M
Make=เมค (ทำ ทำให้เกิดขึ้น), manner=แมนเนอรฺ (มารยาท วิธีการกระทำ), margin=มารฺจิน (ขอบกระดาษ), mark=มารฺค (ทำเครื่องหมาย ทำตำหนิ), material=แม็ททีเรียล (อุปกรณ์ วัสดุ เนื้อหา), matter=แม็ทเธอรฺ (เรื่องราว เหตุการณ์ สถานการณ์), mean time=มีน ไทมฺ (ขณะที่), meet=มีท (พบ เจอ), meeting=มีทติง (ประชุม), member=เม็มเบอรฺ (สมาชิก), memorandum=เม็มโมแรนดัม (บันทึกข้อความ), message=เม็สเสจจฺ (ข้อความ), mindful=ไมนดฺฟุล (สนใจ ใส่ใจ), minute of meeting=มินิท อ็อฟ มีทติง (รายงานการประชุม), miscellaneous=มิสเซ็อเลอเนียส (เบ็ดเตล็ด หลากหลาย), motion=โมชึน (ญัตติ),

N
Necessary=เน็สเซ็สเซอรี (จำเป็น), need=นีด (ต้องการ), newly=นิวลี (เมื่อเร็วๆนี้ ใหม่ๆ), notable=น็อทเท็อเบิล (เด่น สะดุดตา), note=โนท (จดบันทึก), notice=โนทิส (การเตือน ประกาศ), notify=น็อททิไฟ (บอกให้ทราบ แจ้งให้ทราบ), numerically=นิวเมอริเคิลลิ (เรียงตามตัวเลข),

O
offer=อ็อฟเฟอรฺ (เสนอ ข้อเสนอ), office=อ็อฟฟิซ (สำนักงาน), on behalf of=ออน บิฮาลฺฟ อ็อฟ (ในนามของ), on time=ออน ไทมฺ (ตรงเวลา), opportunity=อัพเพอจูเน็อทิ (โอกาส), organization=ออรฺแกไนเซชึน (องค์กร), original copy=เออะริจเจอเนิล ค็อบปี (เอกสารต้นฉบับ),overlook=โอเวอรฺลุค (ควบคุม ดูแล มองเห็นทัศนียภาพ)


P
Page=เพจจฺ (หน้า (หนังสือ นิตยสาร), paper=เพเปอรฺ (กระดาษ), paragraph=แพเร็อกราฟ (ย่อหน้า), parcel=พารฺเซิล (พัสดุ), partner=พารฺทเนอรฺ (หุ้นส่วน), pass=พาส (ผ่าน), pay=เพยฺ (จ่าย), pending=เพ็นดิง (ค้างอยู่ รออยู่), percolator=เพเคอเลเทอรฺ (เครื่องกรอง ที่กรอง), periodical=พิเรียดดิเคิล (นิตยสาร วารสาร), permissiion=เพ็อมีสชึน (การอนุญาต การอนุมัติ), photocopy=โฟโตค็อพปี (ถ่ายสำเนา), pick up=พิค อัพ (มารับ), pile=ไพลฺ (กอง), place=เพลส  (วาง จัด), plan=แพลน (วางแผน), plane=เพลน (เครื่อบิน), please=พลีส (โปรด ได้โปรด), pleasure=เพลเชอรฺ (ยินดี พอใจ), point=พอยทฺ (จุด ประเด็น, policy=พอลเล็อซี (นโยบาย), polite=โพะไลทฺ (สุภาพ), position=เพอะซีชึน (ตำแหน่ง), postal=โพสเทิล (การไปรษณีย์), postcard=โพสทฺการฺด (ไปรษณียบัตร), postpone=โพสทฺพน (เลื่อนออกไป), potential=เพอะเทนเชิล (ความเป็นไปได้ ศักยภาพ), precise=พริไซสฺ (ชัดเจน แน่นอน), prefer=พริเฟอรฺ (ชอบ), prepare=พริแพรฺ (ตระเตรียม), present=พริเซนทฺ (เสนอ แนะนำ), present=เพร็สเซินทฺ (ปัจจุบัน), presentation=พริเซ็นเทชึน (การรายงาน การนำเสนอ), press=เพร็ส (กด), previously=พริเวียสลิ (ก่อนหน้านี้), principal=พรินเซ็อเพิล (สำคัญที่สุด อันดับแรก), print matter=พรินทฺ แม็ทเธอะรฺ (สิ่งตีพิมพ์), priority=ไพรออเร็อทิ (สิทธิพิเศษ สำคัญ), privilege=พริฟเวอลิดจฺ (อภิสิทธิ์ สิทธิพิเศษ), problem=พร็อบเบล็ม (ปัญหา), procedure=โพรซีดเจอรฺ (กระบวนการ ขั้นตอน), proceed=เพร็อซีด (ดำเนินการ), product=โพรดัคทฺ (สินค้า), propose=เพร็อโพส (เสนอ ข้อเสนอแนะ), provide=เพร็อไวดฺ (จัดการให้ เตรียมการให้), purchase orders=เพอรฺเชส ออรฺเดอรฺ ( ใบสั่งซื้อ) put=พุท (ใส่ วาง)

Q
Quality=ควอเล็อทิ (คุณภาพ), quorum=ควอเริม (องค์ประชุม)

R
Reach=รีช (ถึง เข้าถึง), read=รีด (อ่าน), ready=เร็ดดี (พร้อม), receivable=รีซีฟเอเบิล (ลูกหนี้), receive=รีซีฟวฺ (ได้รับ)recently=รีเซินลิ (เมื่อไม่นานมานี้), recommend=เร็คคัมเมินดฺ (แนะนำ เสนอแนะ), reference=เร็ฟเฟรินสฺ (อ้างอิง), refuse=รีฟิวซฺ (ปฏิเสธ), regarding=ริการฺดดิง (เกี่ยวกับ ในเรื่อง), register letter=เร็จจิสเตอรฺ เล็ทเทอะรฺ (จดหมายลงทะเบียน), regulation=เร็กกิวเลชึน (กฎ ระเบียบ), reliable=ริไลเอเบิล (เชื่อถือได้ ไว้ใจได้), remind=ริไมนดฺ (เตือน), remove=ริมูฟวฺ (เคลื่อนย้าย), reply=ริไพล (ตอบกลับ), report=ริพอรฺท (รายงาน), represent=รีพริเซินทฺ (แทน), request=ริเควสทฺ (ขอร้อง), require=ริไควเออรฺ (ต้องการ), requirement=ริไควเออะมึนทฺ (สิ่งที่ต้องการ สิ่งจำเป็น), reserve=ริเซิรฺฟวฺ (จอง), resolution=ริโซลูชึน (มติ), return ticket=ริเทิรฺน ทิคกิต (ตั๋วไปกลับ), revenue=เรฟเวอะนิว (รายได้), review=ริวิว (ทบทวน), reward=ริวอรฺด (รางวัล), ring back=ริง แบ็ค (โทรกลับ)

S
Salutation=แซลลูเทชึน (คำขึ้นต้น), satisfactory=แซทิสแฟ็คเท็อริ (พอใจ), schedule=สเก็ตจูล (ตาราง), seal=ซีล (ปิดผนึก), seat=ซีท (ที่นั่ง), second=เซ็คเคินดฺ (ช่วย สนับสนุน), selecct=ซีเล็ค (เลือก), seminar=เซ็มมินารฺ (สัมมนา), send=เซนดฺ (ส่ง), separate=เซ็พเพอเร็ท (แยก แยกออก), session=เซสชึน (สมัย), set up=เซ็ท อัพ (ตั้ง เริ่มต้น), settle=เซ็ทเทิล (จัด จักการ ตั้งถิ่นฐาน), share=แชรฺ (แบ่งปัน), show=โชวฺ (แสดง), sign=ไซนฺ (ลงนาม), sincere=ซินเซียรฺ (จริงใจ), single ticket=ซิงเกิล ทิคกิต (ตั๋วเที่ยวเดียว), situation=ซิทจิวเอชึน (สถานการณ์), size=ไซสฺ (ขนาด), slang=สแลง (คำสแลง), slot=สล็อท (ช่องแคบ ช่อง), smoothly=สมูทลิ (ราบรื่น), sorrow=ซอรฺโรวฺ (ความเศร้าเสียใจ), sort=ซอรฺท (แยก คัด จัด เลือก), sort out=ซอรฺท เอาทฺ ((แก้ไข), space=สเปซ (ช่องว่าง), specify=สเปซเซ็อไฟ (ระบุ), spell=สเปล (สะกด), stand=สแตนดฺ (ยืน ตั้งอยู่), start=สตารฺท (เริ่ม), statiion=สเตชึน (สถานี), stay=สเตยฺ (พักอยู่ อาศัยอยู่), subject=ซับเจ็คทฺ (เรื่อง), submit=ซับมิท (เสนอให้), subsidiary=ซับซีไดเอ็อริ (บริษัทสาขา) success=ซัคเซส (สำเร็จ), suggest=ซักเจส (แนะนำ), suitable=ซูทเท็อเบิล (เหมาะสม สมควร), supplier=เซิพไพลเออรฺ (ผู้ขาย), support=เซิพพอรฺท (สนับสนุน), switch off=สวิทชฺ อ็อฟ (ปิด) switch on=สวิทชฺ ออน (เปิด), sympathy=ซิมเพอทิ (ความเห็นอกเห็นใจ)

T
Take care of=เทค แครฺ อ็อฟ (ดูแล จัดการ), take off=เทค อ็อฟ (เครื่องบินขึ้น), technician=เทคนีเชิน (ช่างเทคนิค), telegraph=เทลลิกราฟ (โทรเลข), theme=ธีม (หัวข้อ), then=เด็น (ดังนั้น แล้ว), thoroughly=เธอเร็อลี  (โดยตลอด ทั่วถึง), thought=ธ็อท (ความคิด), through=ธรู (ผ่าน ผ่านตลอด), tie up=ไท อัพ (ไม่ว่าง), topic=ทอปิค (หัวข้อ), traffic=แทรฟฟิค (รถติด), transparent=ทรานสแปเรินทฺ (ใส), transportation=แทรนสปอเทชึน (การขนส่ง), tray=เทรยฺ (ถาดรอง ชั้นเก็บเอกสาร), trip=ทริพ (การเดินทาง), type=ไทยพฺ (ชนิด)

U
Unexpected=อันเอ็กซฺเพคทิด (ไม่คาดคิด คิดไม่ถึง), unfortunately=อันฟอเชอเน็ทลี (โชคไม่ดี), urgent=เออรฺเจ็นทฺ (เร่งด่วน)

V
Vacation=วะเคชึน (พักร้อน), visit=วิซิท (เยี่ยมเยียน), vote against=โวท อะเก็นสฺท (ไม่เห็นด้วย), vote for=โวท ฟอรฺ (เห็นด้วย),

W

wait=เว็ท (คอย), want=ว็อนทฺ (ต้องการ), warm up=วอรฺม อัพ (อุ่นเครื่อง), weight=เว็ท (น้ำหนัก), welcome=เวลวฺคัม (ต้อนรับ), well-displayed=เว็ลวฺ ดิสเพลยฺดฺ (สวยงาม), wish=วิชชฺ (ปรารถนา), worry=วอรฺริ (กังวล วิตก เป็นห่วง), write=ไรทฺ (เขียน)

บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment