Monday

การเขียนจดหมายตอบรับคำเชิญภาษาอังกฤษ (Accepting the Invitation)

การเขียนจดหมายตอบรับคำเชิญภาษาอังกฤษ (Accepting the Invitation) กล่าวถึงการเขียนจดหมายตอบกลับไปยังผู้ที่ได้เชิญเราไปงานต่างๆเช่นทางองค์กรหนึ่งอาจจะมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องอะไรสักอย่างแล้วต้องการเชิญท่านให้ไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยอาจเชิญไปในฐานะวิทยากรบรรยายในเรื่องที่ท่านถนัดในเรื่องที่ท่านชำนาญ ดูการเขียนจดหมายลักษณะดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ครับ

การเขียนจดหมายตอบรับคำเชิญภาษาอังกฤษ (Accepting the Invitation)

Dear Mr. Samran

Thank you very much for your letter inviting me to attend at your conference on 29th September on the subject of working condition

I am very delighted to accept your invitation, and confirm that I would like to require use of and overhead projector for my presentation. I hope this can be made available.

I am looking forward to renewing my knowledge with member of your organization at your conference

Yours sincerely

เรียนคุณสำราญ

ขอบคุณมากสำหรับจดหมายเรียนเชิญผมเข้าร่วมงานประชุมและบรรยายในหัวข้อสภาวะเงื่อนไขของการทำงานในวันที่ 29 กันยายน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบรับคำเชิญและอยากแจ้งให้คุณทราบว่าผมต้องการให้มีเครื่องฉายภาพเพื่อใช้ประกอบการบรรยายผมหวังว่าทางทีมงานจะจัดหามาได้

ผมรอคอยที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุมร่วมกับสมาชิกในองค์กรของคุณ

ขอแสดงความนับถือ
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment