Friday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศอินโดนีเซีย

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศอินโดนีเซีย กล่าวถึงการพูดคุยระหว่างชาวอินโดนีเซียกับคู่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นการปกครอง สถานที่ท่องเที่ยว เมืองสำคัญๆและเรื่องอาหารการกินของผู้คนที่นี่ ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่สำคัญน่าศึกษาน่าติดตามอีกประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานเลขาธิการแห่งอาเซียนอีกด้วย มาเรียนรู้เรื่องราวประเทศอินโดนีเซียผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศอินโดนีเซียกันครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศอินโดนีเซีย
คู่สนทนา What kind of government rules Indonesia?
ว็อท ไคนฺด อ็อฟ กัฟวึมึนทฺ รูลสฺ อินโดนีเซีย?
(ประเทศอินโดนีเซียปกครองด้วยระบอบอะไรครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย Indonesia is a republic whose president is a head of state and chief executive.
อินโดนีเซีย อิซ อะ รีพับบลิค ฮูซ เพร็สสิเด็นทฺ อิซ อะ เฮด อ็อฟ สเตท แอน ชีฟ เอ็กซเซ็คคิวทิฟวฺ
(ประเทศอินโนเซียมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารครับ)

คู่สนทนา Who is the present president of Indonesia?
ฮู อิซ เดอะ เพร็สเสนทฺ เพร็สสิเดนทฺ อ็อฟ อินโดนีเซีย?
(ใครเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซียครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย His name is Susilo Bambang Yudhoyono.
ฮิส เนม อิซ ซุซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
(เขาชื่อ ซุซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ครับ)

คู่สนทนา I wonder what language is spoken by Indonesian.
ไอ วันเดอรฺ ว็อท แลงเกว็จจฺ อิซ สโปคคึน ไบ อินโดนีเซียน?
(ชาวอินโดนีเซียพูดภาษาอะไรกันครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย  We speak our own language called Bahasa Indonesia based on Malay language and some speak English, Java and Ajeh.
วี สปีค อาวเออรฺ โอวฺน แลงเกว็จจฺ คอลดฺ บาฮาซา อินโดนีเซีย เบสทฺ ออน มาเลยฺ แลงเกว็จจฺ แอนดฺ ซัม สปีค อิงลิช ชวา แอนดฺ อาเจะ
(เราพูดภาษาของเราเองเรียกว่า บาฮาซา อินโดนีเซีย มีรากฐานมาจากภาษามลายู แต่บางคนก็พูดภาษาอังกฤษ ชวา และ อาเจะห์ครับ)

ชาวอินโดนีเซีย Bahasa Indonesia is also the official language.
บาฮาซา อินโดนีเซีย อิซ ออลโซ ดิ อ็อฟฟีเชียล แลงเกว็จจฺ
(ภาษาอินโดนีเซียยังใช้เป็นภาษาราชการอีกด้วยครับ)

คู่สนทนา What is the capital city of Indonesia?
ว็อท อิซ เดอะ แค็พพิทัล ซิตี อ็อฟ อินโดนีเซีย?
(เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียชื่ออะไรครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย It is Jakarta.
อิท อิซ จารฺกาตา
(ชื่อนครจาร์กาตาครับ)

คู่สนทนา Could you tell me what the official name of Indonesia is?
คุด ยู เทล มี ว็อท ดิ อ็อฟฟีเชียล เนม อ็อฟ อินโดนีเซีย อิซ?
(ประเทศอินโดนีเซียมีชื่อเป็นทางการว่าอย่างไรครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย It is called “Republic of Indonesia”.
อิท อิซ คอลดฺ รีพับบลิค อ็อฟ อินโดนีเซีย
(ชื่อสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับ)

คู่สนทนา Could you suggest the interesting cities in Indonesia for visiting?
คุด ยู ซักเจ็สทฺ ดิ อินเทอเร็สทิง ซีตีสฺ อิน อินโดนีเซีย ฟอรฺ วิซิททิง?
(คุณช่วนแนะนำเมืองที่น่าสนใจน่าไปเยี่ยมเยียนของอินโดนีเซียหน่อยได้ไหมครับ)

ชาวอินโดนีเซีย Yes I could.
เย็ส ไอ คุด
(ได้ครับ)

Jakarta (known as Batavia in the past) is the capital and largest city of Indonesia. It is also the country’s political and economic center and has the international airport Soekarno Hatta and the country’s largest seaport Tanjung Priok.
จาการฺตา  (โนวฺน แอ็ส ปัตตาเวีย อิน เดอะ พาสฺท) อิซ เดอะ แค็พพิทัล แอนดฺ ลารฺจเจ็สทฺ ซิตี อ็อฟ อินโดนีเซีย อิท อิซ ออลโซ เดอะ คันทรีสฺ พอลลีทเท็อคัล แอนดฺ อิเคอนอมมิค เซ็นเตอรฺ แอนดฺ แฮซ ดิ อินเตอรฺเนชึนแนล แอรฺพอรฺท ซูการฺโน ฮัตตา แอนดฺ เดอะ คันทรีสฺ ลารฺจเจ็สทฺ ซีพอรฺท ทันจุง ปริโอ๊ค
(นครจากาตาร์ (หรือชื่อเมืองปัตตาเวียในอดีต) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและเศรษฐกิจอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสนามบินนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา กับท่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ ทันจุง ปริโอ๊ค)

Surabaya located on the northern shore of eastern Java Island is the second largest city. This city is famous for its cement industry and it also has an international airport Juanda Airport and a seaport Tanjung Perak.
สุราบายา โลเคททิด ออน เดอะ นอรฺทเธิรฺน ชอรฺ อ็อฟ อีสเทิรฺน ชวา ไอสแลนดฺ อิซ เดอะ เซ็คเคินดฺ ลารฺเจ็สทฺ ซิตี ดิส ซิตี อิซ เฟมึส ฟอรฺ อิทสฺ ซีเมน อินดัสทรี แอนดฺ อิท ออลโซ แฮซ แอน อินเตอรฺเนชึนแนล แอรฺพอรฺท จวนดา แอรฺพอรฺท แอนดฺ อะ ซีพอรฺท ทันจุง เปรัก
(เมืองสุราบายาตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของเกาะชวาตะวันออกเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ สนามบินนานาชาติจวนดากับท่าเรื่องทันจุงเปรักก็ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ด้วย)

Palembang is located on the Musi River banks on the east coast of southern Sumatra and its economic crops are coconut, palm oil, rubber tree and coffee. Sultan Baharudin II Airport and Boom Baru Seaport are located here as well.
ปาเล็มบัง อิซ โลเคททิด ออน เดอะ มูซี ริฟเวอรฺ แบงคฺส ออน ดิ อีสทฺ โคสทฺ อ็อฟ เซาเทิรฺน สุมาตรา แอนดฺ อิทสฺ อิเคอนอมมิค ครอพสฺ อารฺ โคโคนัท ปาลฺม ออยลฺ รับเบอรฺ ทรี แอน ค็อฟฟี สุลตาน บาฮารูดิน ทู แอรฺพอรฺท แอนดฺ บูม บารู ซีพอรฺท อารฺ โลเคททิด เฮียรฺ แอ็ส เวล
(เมืองปาเล็มบัง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำมูซีทางฝั่งตะวันออกของเกาะสุมาตราใต้ มีพืชเศรษฐกิจได้แก่ มะพร้าว ยางพาราและกาแฟ สนามบินสุลต่านบาฮารูดินสองและท่าเรือบูมบารูก็อยู่ที่นี่ด้วย)

คู่สนทนา How about tourist attractions?
ฮาว อเบาทฺ ทัวริสทฺ อแทร็คชึนสฺ?
(แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างครับ)

ชาวอินโดนีเซีย There are a lot of them; for example, on Bali Island whose many beautiful and important places such as the temples, the palace and the wonderful beaches are popular among Indonesian and visitors.
แดรฺ อารฺ อล็อท อ็อฟ เด็ม ฟอรฺ เอ็กซแซมเพิลวฺ ออน บาลี ไอสฺแลนดฺ ฮูซ แมนนี บิวเทอฟุล แอนดฺ อิมพอรฺทึนทฺ เพลสเซ็ส ซัช แอ็ส เดอะ เทมเพิลสฺ เดอะ พาเลส แอนดฺ เดอะ วันเดอฟุล บีชเช็ส อารฺ ป็อปปิวลารฺ อมัง อินโดนีเซียน แอนดฺ วิซิทเทอรฺส
(มีเยอะครับ เช่นที่เกาะบาหลีมีสถานที่สวยงามและสำคัญๆมากมายซึ่งเป็นที่นิยมของชาวอินโดนีเซียเองและผู้มาเยือน อย่างเช่น วัดต่างๆ พระราชวังและหาดทรายขาวสะอาด)

คู่สนทนา I am also interested in Indonesian food. Could you recommend it to me?
ไอ แอม ออลโซ อินเทอเร็สทิด อิน อินโดนีเซียน ฟูด คุด ยู เร็คคอมเมนดฺ อิท ทู มี?
(ผมยังสนใจอาหารอินโดนีเซียช่วยแนะนำให้หน่อยครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย  Yes I could. Gado Gado is one of the popular dishes of Indonesia. This kind of food is made up of several of boiled vegetables such as carrot, potato, cabbage, bean sprout and green bean accompanied by Tofu and boiled egg served with peanut sauce, so it looks like salad.
เย็ส ไอ คุด กาโด กาโด อิซ วัน อ็อฟ เดอะ ป็อบปิวลารฺ ดิชเช็ส อ็อฟ อินโดนีเซีย ดิส ไคนดฺ อ็อฟ ฟูด อิซ เมด อัพ อ็อฟ เซอเวอรัล อ็อฟ บอยดฺ เว็จจฺทะเบิล ซัช แอ็ส แครฺรอท โปเตโต แคบบิจจฺ บีน สเปราทฺ แอนดฺ กรีน บีน อคัมเพอนีดฺ ไบ โทฟู แอนดฺ บอยลฺด เอก เซิรฺฟ วิดฬฺ พีนัท ซอส โซ อิท ลุคสฺ ไลคฺ แซลลัด
(ได้ครับ กาโด กาโด เป็นหนึ่งในบรรดาอาหารขึ้นชื่อของอินโดนีเซีย อาหารชนิดนี้ปรุงจากผักต้มสุกหลายอย่างเช่นแคร็อท มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียวเสริมด้วยเต้าหู้และไข่ต้ม รับประทานกับซ็อสถั่ว คล้ายกับสลัดครับ)

คู่สนทนา What are some religions in Indonesia?
ว็อท อารฺ ซัม ริลีเจินสฺ อิน อินโดนีเซีย?
(ในประเทศอินโดนีเซียมีศาสนาอะไรบ้างครับ?)

ชาวอินโดนีเซีย There are about 87 % of Muslim, 6% of Protestant, 3.5% of Catholic, 1.8 % of Hindu and 1.3 % of Buddhist.
แดรฺ อารฺ อเบาทฺ เอททิเซเวน เปอรฺเซ็นตฺ อ็อฟ มุสลิม ซิกซฺ เปอรฺเซ็นตฺ อ็อฟ โปรทิสเทินทฺ ธรีพ็อยทฺไฟวฟ เปอรฺเซ็นตฺ อ็อฟ แคทอลิค วันพ็อยทฺเอท เปอรฺเซ็นตฺ อ็อฟ ฮินดู แอนดฺ วันพ็อยทฺธรีเปอรฺเซ็นตฺ อ็อฟ บุดดิสทฺ
(มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 87% นิกายโปรเตสเตนท์ 6% นิกายแคทอลิค 3.5 % ศาสนาฮินดู 1.8% และศาสนาพุทธ 1.3 %)

คำทักทายและศัพท์ภาษาอินโดนีเซียที่น่าสนใจ
1 Salamat
เซอลามัต
(สวัสดีครับ)
2 Salamat Paki
เซอลามัต ปากี
(สวัสดียามเช้า/อรุณสวัสดิ์)
3 Salamat siang
เซอลามัต เซียง
(สวัสดีตอนกลางวัน)
4 Salamat chore
เซอลามัต ชอเร
(สวัสดีตอนเย็น)
5 Salamat malam
เซอลามัต มาลาม
(ราตรีสวัสดิ์)
6 Saya=ซายา (ข้าพเจ้า)
7 Anda=อันดา (คุณ)
8 Siyapa=ซีอะปา (ใคร)
9 Berrapa=เบอร์ราปา (เท่าไหร่)
10 Baiik=ไบคฺ (ตกลง)
11 Terreemokase=เตอรีมอกาเซะ (ขอบคุณ)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment