Friday

การเขียนประกาศการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนประกาศการประชุมเป็นภาษาอังกฤษกล่าวถึงการเขียนข้อความประกาศเพื่อแจ้งให้พนักงานในบริษัทรู้ว่าจะมีการจัดประชุมขึ้นในวันนั้นวันนี้ เวลานั้นเวลานี้ และระบุสถานที่ประชุมไว้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานในสำนักงานได้เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจบอกวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประชุมเอาไว้ด้วยเช่นอาจเป็นการประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้จัดการโครงการคนใหม่ประจำปี หรือการประชุมเพื่อวางแผนโครงการอะไรสักอย่างเป็นต้นซึ่งบางครั้งก็อาจกำหนดให้พนักงานในบริษัททุกคนต้องเข้าประชุมหรือบางครั้งอาจจะกำหนดให้เฉพาะหัวหน้าแผนกต่างๆเข้าประชุมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประชุมเป็นหลัก ดูการเขียนประกาศการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ดังต่อไปนี้ครับ

การเขียนประกาศการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
VOTE MEETING
All staff of the company are requested to meet in the meeting room floor 6, on this Monday, at 3.00 p.m. to vote for a new project manager of the year.
                                                                                          
                                                                                           The Committee
August 16, 2014

การประชุมลงคะแนนเสียง
ขอเชิญพนักงานบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชั้น 6 เวลาบ่ายสามโมงจันทร์นี้ เพื่อเลือกตั้งผู้จัดการโครงการคนใหม่ประจำปี
                                                                                                                         คณะกรรมการ

No comments:

Post a Comment