Monday

Tie ตามด้วย to ไม่ใช่ on

Tie to = ไท ทู (ผูก ล่ามไว้) คำนี้มักใช้กับสัตว์ สิ่งของหรือคนที่ถูกพันธนาการไว้ไม่ให้ไปไหนได้ ดูตัวอย่างการใช้ได้ดังนี้ครับ

1 My uncle tied the cow to a tree.
ไมยฺ อังเคิ่ล ไทดฺ เดอะ คาว ทู อะ ทรี
(ลุงของผมล่ามวัวไว้กับต้นไม้)

2 My uncle tied the cow on a tree.
ไมยฺ อังเคิล ไทดฺ เดอะ คาว ออน อะ ทรี

หมายเหตุ ภาษาอังกฤษในข้อ 1 ถูกต้อง ภาษาอังกฤษในข้อ 2 เขียนผิด

ข้อควรจำ นอกจากนี้ยังมีการใช้ “bind to” ในความหมายคล้ายกับประโยคตัวอย่างข้างต้นได้อีกด้วย เช่น

The prisoner was bound to the stake.
เดอะ พริเซินเนอะ ว็อซ เบานฺด ทู เดอะ สเตค
(นักโทษถูกพันธนาการไว้กับเสา)

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำอื่นๆในหมวด t ที่มักใช้ผิด
tired ตามด้วย of ไม่ใช่ from
translate ตามด้วย into ไม่ใช่ to
tremble ตามด้วย with ไม่ใช่ from
ใช้ take a walk ไม่ใช่ make a walk เมื่อพูดว่า "เดินเล่น"
ใช้ take an hour ไม่ใช่ need an hour เมื่อพูดว่า "ใช้เวลาทำอะไรบางอย่าง"
ใช้ tell หรือ speak the truth ไม่ใช่ say the truth เมื่อบอกว่า "พูดความจริง"
ใช้ take exercise เมื่อพูดว่า "ออกกำลังกาย" ไม่ใช่ make exercise
ใช้ turn / switch on หรือ off the light เมื่อพูดว่า "เปิดหรือปิดไฟ" อย่าใช้ open, close / shut
ใช้ take หรือ have a bath เมื่อพูดว่า "อาบน้ำ" อย่าใช้ make a bath


บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment