Wednesday

เหนือฟ้ายังมีฟ้า ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

A man with little learning is like a frog who thinks its paddle a great sea.
อะ แมน วิดฬฺ ลิตเดิล เลิรฺนนิง อิซ ไลคฺ อะ ฟร็อก ฮู ธิงคฺส อิทซ แพ็ดเดิล อะ เกรท ซี
(คนมีความรู้น้อยเปรียบเสมือนกบในแอ่งน้ำขังซึ่งมันคิดว่านั่นคือทะเล)

A word spoken in anger may mar an entire life.
อะ เวิรฺด สโปคเคิน อิน แองเกอรฺ เมยฺ มารฺ แอน เอนไทเออรฺ ไลฟวฺ
(การพูดอะไรในเวลาโกรธ อาจทำลายชีวิตได้ทั้งชีวิต)

Beauty without virtue is a flower without perfume.
บิวทิ วิดฬฺเอาทฺ เวอรฺชู อิซ อะ ฟลาวเออะรฺ วิดฬเอาทฺ เพอฟูม
(ความงามที่ไร้คุณค่าก็เปรียบดังดอกไม้ที่ปราศจากกลิ่นหอม)

Behind an able man there are always other able men.
บิไฮนดฺ แอน เอเบิล แมน แดรฺ อารฺ ออลเวยฺสฺ อัทเธอะ เอเบิล เมน
(เหนือฟ้ายังฟ้า)

Beware of little expenses, a small leak can sink a great ship.
บีแวรฺ อ็อฟ ลิตเดิล อิกซฺเพนซิส อะ สมอล ลีค แคน ซิงคฺ อะ เกรท ชิพ
(เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าไม่ใส่ใจระมัดระวัง)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment