Monday

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
แอน ไอยฺ ฟอรฺ แอน ไอยฺ แอนดฺ อะ ทูดฬฺ ฟอรฺ อะ ทูดฬฺ
(ตาต่อตา ฟันต่อฟัน)

To cut off one’s nose to spite one’s face.
ทู คัท อ็อฟ วันสฺ โนส ทู สไปทฺ วันสฺ เฟซ
(ตายประชดป่าช้า)

Beat the dog before the lion.
บีท เดอะ ด็อก บิฟอรฺ เดอะ ไลออน
(ตีวัวกระทบคราด)

Strike while the iron is hot.
สไตรคฺ ไวลฺ ดิ ไอเอิรฺน อิซ ฮ็อท
(ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน)

Drown not thyself to save a drowning man.
ดรอวฺน น็อท ไธเซลฟฺ ทู เซฟวฺ อะ ดรอวฺนนิง แมน
(เตี้ยอุ้มค่อม)
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment