Friday

แมวไม่อยู่หนูร่าเริง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

It is love that makes the world go round
อิท อิซ เลิฟวฺ แด็ท เมคสฺ เดอะ เวิรฺลดฺ โก ราวนฺด
(เมตตาธรรมค้ำจุนโลก)

Flying termites fly into the fire.
ฟลายอิงกฺ เทอรฺไมทฺส ฟลาย อินทู เดอะ ไฟรฺเออรฺ
(แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ)

When the cat is away, the mice will play.
เว็น เดอะ แค็ท อิซ อะเวยฺ เดอะ ไมซฺ วิลวฺ เพลยฺ
(แมวไม่อยู่หนูร่าเริง)

One foot in the grave.
วัน ฟุท อิน เดอะ เกรฟวฺ
(ไม้ใกล้ฝั่ง)

You cannot teach old dogs new tricks.
ยู แคนน็อท ทีชชฺ โอลดฺ ด็อกสฺ นิว ทริคสฺ
(ไม้แก่ดัดยาก)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment