Saturday

ปากคนยาวกว่าปากกา ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

Marry in haste and repent at leisure.
แมรี อิน เฮสทฺ แอนดฺ รีเพนทฺ แอ็ท เลซเชอรฺ
(ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย)

Cut your coat according to your cloth.
คัท ยัวรฺ โคท อะคอรฺดดิง ทู ยัวรฺ โคลดฬฺ
(ปลูกเรือนพอตัวหวีหัวพอเกล้า)

Your wit as your weapon.
ยัวรฺ วิท แอ็ซ ยัวรฺ เวพเพิน
(ปัญญาประหนึ่งดังอาวุธ)

Go abroad and you will hear news of home.
โก อะบรอด แอนดฺ ยู วิลวฺ เฮียรฺ นิวสฺ อ็อฟ โฮม
(ปากคนยาวกว่าปากกา)

A honey tongue, a heart of gall.
อะ ฮันนี ทังกฺ อะ ฮารฺท อ็อฟ กอล
(ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment