Sunday

สุภาษิตภาษาอังกฤษหมวด E 3 ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด

Experience is the mother of wisdom.
อิกซฺพีเรียนสฺ อิซ เดอะ มาเธอะ ออฟ วิสดอม
(ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด)

Facts are stubborn things.
แฟคทฺส อารฺ สตับเบิรฺน ธิงคฺส
(ความเป็นจริงแม้ล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย)

Far from eye, far from heart.
ฟารฺ ฟรอม ไอ ฟารฺ ฟรอม ฮารฺท
(พอไกลตาก็เปลี่ยนใจ)

Fear always springs from ignorance.
เฟียรฺ ออลเวยฺส สปริง ฟรอม อิกนอเรินสฺ
(ความกลัวมักจะเกิดจากความไม่รู้เสมอ)

Few know and fewer care.
ฟิว โนวฺ แอนดฺ ฟิวเออรฺ แครฺ

(คนที่รู้จริงมีน้อยคน แต่คนที่มีความเอาใจใส่ที่จะรู้จริงยิ่งมีน้อยกว่า)

สุภาษิตถัดไป

สุภาษิตภาษาอังกฤษก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment