Tuesday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียนตอนที่2

Study=สตัดดิ (เรียน การศึกษา), tutor=ทิวเทอะ (ครูสอนพิเศษ), prepare=พริแพรฺ (เตรียมการ), teaching=ทีชชิง (สอน), explain=อิคซฺเพลน (อธิบาย), description=ดิสคริพเชิน (บรรยาย), advise=อัดไวซฺ (แนะแนว แนะนำ), research=รีเสิรฺช (วิจัย), educate=เอดจุเคท (อบรม สั่งสอน), examine=อิคแซมมึน (สอบ), entrance examination=เอนเทรินซฺ อิคแซมมิเนเชิน (การสอบเข้าเรียน),

register for an exam =เรจจิสเทอะ ฟอรฺ แอน อิคแซม (สมัครสอบ=, advertise=อัดเวอะไทซฺ (ประกาศ), pass=พาส (สอบผ่าน), fail=เฟล (สอบตก), score=สคอรฺ (คะแนน), compile=คัมไพลฺ (รวบรวม เรียบเรียง), knowledge=นอลิจจฺ (ความรู้), clever=คลีฟเวอะ (ฉลาด), forget=ฟอรฺเกท (ลืม), test=เทสทฺ (ตรวจสอบ ทดสอบ), memorize=เมมมะไรซฺ (ท่องจำ), memory=เมมมะริ (ความจำ), diligent=ดิลิเจนทฺ (ขยัน), practice=แพรคทิส (การปฏิบัติ)

experience=อิคซฺพิเรียนซฺ (ประสบการณ์), know=โนวฺ (รู้), understand=อันเดอะสแตนดฺ (เข้าใจ), yes=เยส (ใช่), no=โน (ไม่ใช่), answer=อานเซอะ (ตอบ), think=ธิงคฺ (คิด), reflect=ริเฟลค (ตรึกตรอง), same=เซม (เหมือนกัน), incorrect=อินเคอะเรคทฺ (ไม่ถูก), different=ดิฟเฟอะเรนทฺ (แตกต่าง), wrong=รอง (ผิด), confirm=เคินเฟิรฺม (ยืนยัน), problem=พรอบเบลิม (ปัญหา), difficulty=ดิฟฟิคัลทิ (ความยากลำบาก)

opinion=เออะพิเนียน (ความเห็น), subject=ซับเจคทฺ (วิชาเรียน), thesis=ธีซิส (วิทยานิพนธ์), composition=คอมพะซีเชิน (ความเรียง), skill=สคิล (ทักษะ), specific=สปิสิฟิค (เฉพาะทาง), skillful=สคิลฟุล (ตามถนัด), edit=เอะดิท (แก้ไขให้ถูกต้อง), attention=อะเทเชิน (ข้อควรสนใจ), blame=เบลม (ตำหนิ), praise=เพรซ (ชมเชย)

stand against=สะแตนดฺ อะเกนสฺท (ยืนหยัด), urgent=เออเจินทฺ (เร่งด่วน), hasten=เฮเซิน (เร่งรีบ, conscience=คอนเชินซฺ (จิตสำนึก), mind=ไมนดฺ (จิตใจ), target=ทารฺกิท (เป้าหมาย), attain=เอิทเทน (บรรลุถึง), leave=ลีฟวฺ (ละทิ้งเลิกล้ม), classroom=คลาสรูม (ห้องเรียน), blackboard=แบลคบอรฺด (กระดานดำ)

meeting room=มีทติง รูม (ห้องประชุม), gymnasium=ยิมเนเซียม (โรงยิม), library=ไลบราริ (ห้องสมุด), book=บุค (หนังสือ), reference book=เรฟเฟอะเรนซฺ บุค (หนังสืออ้างอิง), encyclopaedia=เอนไซคละพีเดีย (สารานุกรม), dictionary=ดิคเชินรี (พจนานุกรม), dormitory=ดอมิทอริ (หอพัก)

subject=ซับจิคทฺ (วิชาความรู้), medical science=เมดดิเคิล ไซเอินซฺ (แพทย์ศาสตร์), science=ไซเอินซฺ (วิทยาศาสตร์), chemistry=เคมิสทริ (วิชาเคมี), engineering=เอนจิเนียริง (วิศวกรรมศาสตร์), geology=จิออลเลอะจี (ธรณีวิทยา),philosophy=ฟิลอโซฟิ (วิชาปรัชญา), law=ลอวฺ (วิชากฎหมาย), pharmacology=ฟามาคอลละจี (เภสัชศาสตร์), nutrition=นูทรีเชิน (โภชนาการ)

บทสนทนาถัดไป


บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment