Saturday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียนตอนที่ 1

Computer=คอมพิวเทอะ (วิชาคอมพิวเตอร์), algebra=แอลจิบรา (วิชาพีชคณิต), art=อารฺท (วิชาศิลปะ), biology=ไบโอโลจี (วิชาชีววิทยา), calculus=แคลคิวลัส (วิชาแคลคิวลัส), chemistry=เคมมิสทรี (วิชาเคมี), English=อิงลิช (วิชาภาษาอังกฤษ), French=เฟรนชฺ (วิชาภาษาฝรั่งเศส), geography=จิออกกระฟี (วิชาภูมิศาสตร์), health=เฮลธ (วิชาสุขศึกษา), homemaking=โฮมเมคคิง (วิชาคหกรรม), history=ฮิสทรี (วิชาประวัติศาสตร์),

music=มิวสิค (วิชาดนตรี), math/mathematics=แมธ/แมธธะแมททิคซฺ (วิชาคณิตศาสตร์), science=ไซเอินซฺ (วิชาวิทยาศาสตร์), sociology=โซซิโอโลจิ (วิชาสังคมศาสตร์), Thai=ไท (วิชาภาษาไทย), trigonometry=ทริกกะนอมมิทรี (วิชาตรีโกณมิติ), physics=ฟิซซิคซฺ (วิชาฟิสิกส์), typing=ไทพิง (วิชาพิมพ์ดีด), school building=สคูล บิลดิง (อาคารเรียน), classroom=คลาสรูม (ห้องเรียน), canteen=แคนทีน (โรงอาหาร), sound lab=ซาวดฺน แลบ (ห้องปฏิบัติการทางภาษา), science lab=ไซเอินซฺ แลบ (ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์), lock room=ลอค รูม (ห้องเก็บของ), headmaster room=เฮดมาสเทอะ รูม (ห้องครูใหญ่)

nursing room=เนิสซิง รูม (ห้องพยาบาล), guard booth=การฺด บูธ (ป้อมยาม), toilet=ทอยลิท (ห้องน้ำ), swimming pool=สวิมมิง พูล (สระว่ายน้ำ), bench=เบนชฺ (ม้านั่งยาว), flag=แฟลก (ธงชาติ), flag pole=แฟลก โพล (เสาธงชาติ), podium=โพเดียม (ที่ยืนกล่าวสุนทรพจน์), bulletin board=บูลเลทิน บอรฺด (บอร์ดสำหรับติดประกาศ), banner=แบนเนอะ (ธงสัญลักษณ์), brush=บรัช (พู่กัน), chalk=ชอลฺค (สีชอล์ค), paint box=เพนทฺ บอคซฺ (กล่องสี)

pallet=แพนลิท (จานสี), flet-tip pen=เฟลท ทิพ เพน (สีเมจิก), glue stick=กลู สติก (กาวแท่ง), textbook=เทคซฺบุค (ตำราเรียน), physical education=ฟิซิเคิล เอดจุเคเชิน (วิชาพลศึกษา), chalkboard=ชอลฺคบอรฺด (กระดานดำ), ink=อิงคฺ (น้ำหมึก), calendar=แคลินเดอะ (ปฏิทิน), clock=คลอค (นาฬิกา), cutter=คัทเทอะ (มีดคัตเตอร์), slide projector=สไลดฺ พระเจคเทอะ (เครื่องฉายสไลด์), easel=อีเซิล (ขาตั้งกระดานวาดรูป), duster=ดัสเทอะ (แปรงลบกระดาน), school bag=สคูล แบค (กระเป๋านักเรียน)

pencil case=เพนซิล เคส (กล่องใส่ดินสอ), eraser=อิเรเซอ (ยางลบ), ruler=รูลเลอะ (ไม้บรรทัด), fountain pen=เฟานฺเทิน เพน (ปากกาหมึกซึม), pen=เพน (ปากกา), mechanical pencil=มะแคนนิคเคิล เพนซิล (ดินสอกด), pencil=เพนซิล (ดินสอ), pencil sharpener=เพนซิล ชาพเพินเนอะ (กบเหลาดินสอ), meeting room=มีททิง รูม (ห้องประชุม)

school bus=สคูล บัส (รถโรงเรียน), rubber-stamp=รับเบอะ สแทมพฺ (ตรายาง), scotch tape=สกอทชฺ เทพ (สก็อตเทป), tape dispenser=เทพ ดิซเพนเซอะ (แท่นสก็อตเทป), punch hole=พันชฺ โฮล (ที่เจาะรูกระดาษ), globe=โกลบ (ลูกโลก), scissors=ซิสเซอะซฺ (กรรไกร), map=แมพ (แผนที่), wastebasket=เวสทฺบาสคิท (ตะกร้าผง), education=เอดดุเคเชิน (การศึกษา)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment