Monday

สำนวนภาษาอังกฤษที่มักใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ในสำนักงานตอนที่ 2

สำนวนภาษาอังกฤษที่มักใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ในสำนักงานตอนที่ 2 เป็นสำนวนต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งนี้จะกล่าวรวมๆถึงการที่มีผู้โทรมายังสำนักงานและต้องการพูดสายกับใครบางคน เช่นบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็น ผู้บริหาร หรือผู้จัดการก็ได้ส่วนทางผู้รับสายก็จะตอบกลับไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสามารถตอบได้หลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้นว่าผู้ที่คนโทรมาจะคุยด้วยนั้นกำลังทำอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหน เป็นต้นดูบทสนทนาเรื่องนี้ได้ดังต่อไปนี้ครับ

สำนวนภาษาอังกฤษที่มักใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ในสำนักงานตอนที่ 2
1 Hello. This is MKL International.
เฮลโล ดิส อิซ เอ็มเคแอล อินเตอร์เนชึนแนล
(สวัสดีครับ ที่นี่บริษัทเอ็มเคแอลอินเตอร์เนชึนแนล)

2 This is Jack. Can/May I speak to Mrs. Jennifer please?
ดิส อิซ แจ็ค แคนเมยฺ ไอ สปีค ทู มิสซิส เจนนิเฟอรฺ พลีส?
(นี่แจ็คกำลังพูด ขอพูดสายกับคุณเจนนิเฟอร์หน่อยได้ไหมครับ?)

3 Hold on a second, please.
โฮลดฺ ออน อะ เซ็คเคินดฺ พลีส
(กรุณาถือสายรอสักครู่ครับ)

4 She is on a business trip.
ชี อิซ ออน อะ บิสเน็ส ทริพ
(เธออยู่ระหว่างเดินทางไปทำธุรกิจครับ)

5 She is out of town.
ชี อิซ เอาทฺ อ็อฟ ทาวนฺ
(เธอออกไปนอกเมือง)

6 She is abroad on business.
ชี อิซ อะบรอด ออน บิสเน็ส
(เธอเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ)

6 She is out of the office now.
ชี อิซ เอาทฺ อ็อฟ ดิ อ็อฟฟิศ นาว
(ตอนนี้เธออยู่นอกสำนักงาน)

7 She is not here now.
ชี อิซ น็อท เฮียรฺ นาว
(ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่)

8 She is not in for the time being.
ชี อิซ น็อท อิน ฟอรฺ เดอะ ไทมฺ บีอิง
(เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้)

9 She will return about/around three o’clock.
ชี วิลวฺ รีเทิรฺน อะเบาทฺ/อะราวนดฺ ธรี โอ คล็อก
(เธอจะกลับมาประมาณสามโมงครับ)

10 She will be back soon.
ชี วิลวฺ บี แบ็ค ซูน
(เธอจะกลับมาเร็วๆนี้)

11 She is with a client at the moment.
ชี อิซ วิดฬฺ อะ ไคลอึนทฺ แอ็ท เดอะ โมเมนทฺ
(ตอนนี้เธอกำลังอยู่กับลูกค้า)

12 She is with a client.
ชี อิซ วิดฬฺ อะ ไคลอึนทฺ
(เธอกำลังอยู่กับลูกค้า)

13 She has someone with her.
ชี แฮซ ซัมวัน วิดฬฺ เฮอรฺ
(เธอกำลังมีแขกอยู่)

14 She is speaking on another line.
ชี อิซ สปีคกิง ออน อะนัทเธอะ ไลนฺ
(เธอกำลังพูดอยู่กับอีกสายหนึ่ง)

15 She is not at her desk right now.
ชี อิซ น็อท แอ็ท เฮอรฺ เดสคฺ ไรทฺ นาว
(ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน)

16 She is away from her desk.
ชี อิซ อะเวยฺ ฟรอม เฮอรฺ เดสคฺ
(เธอไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน)

17 She is in a conference.
ชี อิซ อิน อะ เคินเฟอเร็นสฺ
(เธอกำลังประชุมอยู่)

18 She is in a meeting.
ชี อิซ อิน อะ มีทติง
(เธออยู่ในที่ประชุม)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment