Tuesday

การออกเสียง tu ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา


เสียง tu ในภาษาอังกฤษที่จะกล่าวถึงคือเสียงที่พยัญนะ t ตามด้วยสระ u ซึ่งออกเสียงได้สองแบบ แบบแรกออกเสียงเทียบได้กับ ท ทหาร หรือ ธ ธง ในพยัญชนะไทย ในกรณีที่ออกเสียงแบบนี้พยัญชนะ t จะไม่ผสมกับสระ u กล่าวคือต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ t ก็ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะส่วน u ก็ทำหน้าที่เป็นสระไป เสียงนี้จะอยู่ในคำที่มีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ แต่ tu มักจะอยู่ที่พยางค์แรก ส่วนแบบที่สองออกเสียงเป็น ช ช้าง หรือ ฌ กะเฌอ ซึ่งคล้ายๆกับการนำ ท ท ทหาร หรือ ธ ธง มาผสมกับ ย ยักษ์  หรือถ้าจะพูดว่า t กับu มาผสมกันก็คงไม่ผิดนักซึ่งมักจะอยู่ในคำที่มีสองพยางค์ขึ้นไปและเสียงนี้มักจะอยู่ที่พยางค์ท้ายคำ

อย่างไรก็ตามการจะออกเสียงนี้ได้ถูกต้องและใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด ในกรณีของ tu ที่ออกเสียงไม่ผสมกันให้เอาลิ้นแตะบริเวณฟันบนหรือหลังฟันบนแล้วเปล่งเสียง ท ทหาร หรือ ธ ธงออกมา ส่วน tu ที่คล้ายเสียงผสมกันให้เอาปลายลิ้นแตะบริเวณปุ่มเหงือกด้านในที่อยู่ถัดจากฟันบนหรือบริเวณที่อยู่ระหว่างฟันบนกับเพดานแข็ง (ตำแหน่งเดียวกับเสียง du) และเปล่งเสียง ช ช้าง หรือ ฌ กะเฌอ ออกมา ท่านลองฝึกออกเสียงด้วยตัวเองได้โดยผ่านคำศัพท์และประโยคต่างๆต่อไปนี้ครับ

ฝึกออกเสียง tu ที่ไม่ผสมกันผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้
tub=ทับ (อ่างอาบน้ำ), tube=ทิวบฺ (หลอด ท่อ), tubeless=ทิวบลิดซฺ (ไม่มียางใน), tuberculosis=ทิวเบอคิวโลซิดซฺ (วัณโรค), tuck=ทัค (ยัด สอด เหน็บ(ไว้ข้างใน), Tuesday=ทิวซฺเดยฺ (วันอังคาร), tuft=ทัฟทฺ (กระจุก(ขนนก ขน ผม หญ้า), tug=ทัก (ลาก ดึง), tuition=ทิวอิดชึน (การสอนพิเศษ), tumble=ทัมเบิล (หกคะเมน ล้มกลิ้ง ตกลงมา), tummy=ทัมมิ (ท้อง), tun=ทัน (กระบวยตัก), tune=ทิวนฺ (ทำนองเพลง), tunnel=ทันเนิล (อุโมงค์), turbine=เทอไบนฺ (กังหันน้ำ กังหันไอน้ำ), turn=เทิรฺน (หมุน เลี้ยว กลับ), turtle=เทอรฺเติล (เต่าทะเล), tusk=ทัสคฺ (งาช้าง เขี้ยวหมูป่า), tutor=ทิวเทอ (ครูรับจ้างสอนพิเศษ)

ฝึกออกเสียง tu ที่ไม่ผสมกันผ่านประโยคต่อไปนี้
1 You tugged so hard that the rope broke.
ยู ทักดฺ โซ ฮารฺด แด็ท เดอะ โรพ โบรค
(คุณดึงแรงไปทำให้เชือกขาดเลย)

2 The earth turns round the sun.
ดิ เอิรฺท เทิรฺนสฺ ราวนฺด เดอะ ซัน
(โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์)

ฝึกออกเสียง tu ที่ผสมกันผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้
actual=แอ็คชวล (ที่แท้จริง), actually=แอ็คชวลลิ (อย่างแท้จริง), culture=คัลเชอะรฺ (วัฒนธรรม), century=เซนชิวริ (ศตวรรษ), nature=เนเชอะรฺ (ธรรมชาติ), picture=พิคเชอะรฺ (รูปภาพ), temperature=เทมเพอเรเชอะรฺ (อุณหภูมิ), mature=เมเชอะรฺ (โตเต็มที่ ผู้ใหญ่), sculpture=สคัลพฺเชอรฺ (แกะสลัก), literature=ลิทเทอะเรเชอรฺ (วรรณคดี), ritual=ริทชวล (พิธีกรรม), furniture=เฟอรฺนิเชอรฺ (เครื่องเรือน), punctuation=พังชิวเอชึนทฺ (การใส่เครื่องหมายวรรคตอน), structure=สทรัคเชอรฺ (โครงสร้าง), lecture=เล็คเชอรฺ (ปาฐกถา การบรรยาย), fortune=ฟอรฺชูน (โชคชะตา โชคลาภ)

ฝึกออกเสียง tu ที่ผสมกันผ่านประโยคต่อไปนี้
1. She is very  interested in Thai culture.
ชี อิซ  เวริ อินเทอเร็สทิด อิน ไท คัลเชอะรฺ
(เธอสนใจวัฒนธรรมไทยมาก)

2. They were eighteen-century writers.
เดยฺ เวอรฺ เอททีน เซ็นชิวริ ไรเทอะสฺ
(พวกเขาเป็นนักเขียนศตวรรษที่ 18)

3. Her house is full of furniture.
เฮอรฺ เฮาสฺ อิซ ฟุล อ็อฟ เฟอรฺนิเชอะรฺ
(บ้านเธอมีเครื่องเรือนอยู่เต็มไปหมด)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment