Friday

การออกเสียง du ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา


เสียง du ในภาษาอังกฤษสามารถออกเสียงได้เป็นสองแบบ กล่าวคือในบางคำจะออกเป็นเสียงด เด็กในภาษาไทย บางคำก็ออกเป็นเสียง จ จาน  เสียง du ที่เทียบได้เท่ากับเสียง ด เด็กในภาษาไทยมักจะเป็นคำที่มีพยางค์เดียว หรือคำที่มีหลายพยางค์แต่ du จะปรากฏอยู่ที่พยางค์แรก  ส่วนเสียงที่เทียบได้กับเสียง จ จาน มักจะอยู่ในคำที่มีสองหรือสามพยางค์ขึ้นไปและเสียง du จะอยู่ตรงกลางคำหรือท้ายคำเป็นส่วนใหญ่

du ที่ออกเสียงเป็น จ จาน นั้นคล้ายๆกับเป็นเสียงผสมระหว่างพยัญชนะ d กับสระ u หรือเทียบได้กับ ด เด็ก ผสมกับ ย ยักษ์ ส่วน du ที่ออกเป็นเสียง ด เด็กนั้นพยัญชนะและสระดังกล่าวไม่ได้ผสมกันแต่อย่างใด กล่าวคือเป็นเสียงของพยัญชนะ d อย่างเดียวส่วน u ก็ทำหน้าที่เป็นสระไป อย่างไรก็ตามการจะออกเสียงนี้ให้เหมือนเจ้าของภาษานั้นสำหรับเสียง du ทีออกเป็นเสียง ด เด็กในภาษาไทยให้ท่านเอาปลายลิ้นแตะฟันบน หรือหลังฟันบนแล้วเปล่งเสียง ด เด็กออกมา ส่วนที่ออกเสียงเป็น จ จานให้ท่านเอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกด้านในที่อยู่ถัดจากฟันบนหรือบริเวณระหว่างฟันบนกับเพดานแข็งแล้วเปล่งเสียง จ จานออกมา ลองฝึกการออกเสียงต่างๆดังกล่าวผ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษด้านล่างครับ

ฝึกออกเสียง du ในภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์ต่างๆ
Dual=ดูเอิล ดวล, during=ดิวริง (ระหว่างเวลา), duration=ดิวเรชึน (ระยะเวลา),  educate=เอ็ดจุเคท (สั่งสอน อบรม), education=เอ็ดจุเคชึน (การศึกษา), educational=เอ็ดจุเคชึนเนิล (เกี่ยวกับการศึกษา), educator=เอ็ดจุเคเทอะ (นักการศึกษา) , edutainment=เอ็ดจุเทนมึนทฺ (บันเทิงศึกษา), schedule=สเก็ดจูล (ตารางเวลา หมายกำหนดการ), individual=อินดิวิจวล (เฉพาะคน เฉพาะราย), procedure=โปรซีเจอะรฺ (วิธีดำเนินการ), gradual=แกรดจวล (ทีละเล็กละน้อย), graduate=แกรดจิวเอ็ท (รับปริญญา), graduation=แกรดจิวเอชึน (การรับปริญญา), เป็นต้น

ฝึกออกเสียง du ในภาษาอังกฤษผ่านประโยคต่อไปนี้
1 She was educted at Oxford during 1990.
ชี ว็อซ เอ็ดจุเคทิด แอ็ท อ็อกซฺฟอรฺด ดิวริง ไนทีนไนทิ
(เธอศึกษาอยู่ที่ออกซ์ฟอร์ดในปี ค.. 1990)

2 Each year, many students graduate from Ramkhamhaeng University.
อีช เยียรฺ แมนนิ สติวเด็นทฺส เกรดจิวเอ็ท ฟรอม รามคำแหง ยูนิเวอซิตี
(แต่ละปี นักศึกษาจำนวนมากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ข้อควรจำสำหรับการออกเสียง du ในภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา
1 เสียง du ที่อยู่ตรงกลางคำในบางคำสำหรับบางคนที่อาศัยอยู่ในบางพื้นที่ อาจออกเสียงเป็น ด เด็ก ก็ได้ซึ่งก็ไม่ผิดเช่นกัน อย่างเช่นคำว่า educate, education educator เป็นต้นแต่บางคำก็ไม่สามารถออกเสียงอย่างนั้นได้ต้องออกเสียงเป็น จ จานได้อย่างเดียวเช่นคำว่า schedule เป็นต้น นอกจากนี้คำนี้ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือที่เรียกว่า British English จะออกเสียงว่า เช็ดจูล 
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment