Wednesday

การออกเสียง t ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

เสียง t ในภาษาอังกฤษที่จะกล่าวถึงในที่นี้มีสามลักษณะได้แก่ เสียง t ปกติที่เป็นพยางค์หนึ่งของคำ กับเสียง t ที่ตามหลัง s และเสียง t ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดคือจะอยู่หลังตัวสะกดอีกทีหรืออยู่ท้ายคำ เสียง t ทั้งสามตำแหน่งนี้จะออกเสียงต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ เสียง t ปกติทั่วไปจะออกเสียงได้เท่ากับตัว ท ทหาร ธ ธง หรือบางทีอาจออกเสียง ถ ถุงก็ได้ ส่วนเสียง t ที่ตามหลังตัว s ส่วนมากจะออกเสียงเป็น ต เต่า ฏ ปฏัก สำหรับเสียง t ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดหรืออยู่ท้ายคำ เสียงแบบนี้ไม่มีในภาษาไทย เราจึงไม่คุ้นเคยนัก ส่วนมากเสียง t ที่อยู่ท้ายคำนี้จะมีในคำที่มีพยางค์เดียวหรือในคำสองพยางค์ขึ้นไปก็มี แต่เสียง t นี้จะอยู่ท้ายคำเสมอ การออกเสียง t ที่อยู่ท้ายคำนี้ เราจะออกเสียง t เบาๆว่า ทึ หรือ ถึ หลังจากออกเสียงพยางค์ท้ายคำแล้ว เช่น คำว่า fact ก็จะออกเสียงว่า แฟ็ค ทึหรือ ถึ ลองฝึกออกเสียง t ในรูปแบบต่างๆที่กล่าวมาผ่านคำศัพท์และประโยคด้านล่างครับ

การออกเสียง t ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
1 ฝึกออกเสียง t ปกติทั่วไปผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้ครับ

Table=เทเบิล (โต๊ะ), tackle=แท็คเคิล (จัดการ รับมือ), tail=เทล (หาง), tailor=เทลวฺเลอะ (ช่างตัดเสื้อ), take=เทค (นำ เอาไป พาไป พามา), talk=ทอลฺค (พูดคุย), tall=ทอล (สูง), task=ทาสฺค (งาน), taste=เทสทฺ (ลิ้มรส รสชาติ), team=ทีม (กลุ่ม ทีม), teach=ทีช (สอน), tear=เทียรฺ (น้ำตา), telephone=เทลเล็อโฟน (โทรศัพท์), temple=เท็มเพิลวฺ (วัด), term=เทอม (ภาคเรียน เงื่อนไข), test=เทสทฺ (ทดสอบ)

2 ฝึกออกเสียง t ปกติทั่วไปผ่านประโยคต่อไปนี้ครับ
2.1 Buddhists usually go to temple to make merit and pay respect to the Buddha on Sunday and the holy day.
บุดดิสทฺส ยูสชวลลิ โก ทู เท็มเพิล ทู เมค เมริท แอนดฺ เพยฺ เร็สเพคทฺ ทู เดอะ บุดดา ออน ซันเดยฺ แอนดฺ เดอะ โฮลิ เดยฺ
(ปกติชาวพุทธไปทำบุญไหว้พระที่วัดกันในวันอาทิตย์และวันพระ)

3 ฝึกออกเสียง t เมื่อตามหลัง s ผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้
Stable=สเตเบิล (มั่นคง), staff=สตาฟ (พนักงาน), stage=สเตทจฺ (เวที), stagger=สแต็กเกอรฺ (เดินโซเซ), stall=สตอล (แผงลอย), stamp=สแตมปฺ (สแตมป์ ดวงตราไปรษณีย์), stand=สแตนดฺ (ยืน), standard=สแตนดารฺด (มาตรฐาน), staple=สเตเปิล (หลัก (อาหาร), start=สตารฺท (เริ่ม), state=สเตท (รัฐ), station=สเตเชิน (สถานี), stay=สเตยฺ (พัก อาศัย), steam=สตีม (ไอน้ำ), steel=สตีล (เหล็กกล้า), steer=สเตียรฺ (บังคับพวงมาลัย นำพา), step=สเต็ป (ก้าวเท้า), still=สติล (ยังคง ยังอยู่), stink=สติงคฺ (กลิ่นเหม็น), stock=สต็อก (สะสมไว้), storm=สตอรฺม (พายุ), stone=สโตน (หิน), stop=สต็อบ (หยุด), store=สตอรฺ (ห้างร้าน), story=สตอริ (เรื่องราว ชั้น), stove=สโตฟวฺ(เตาไฟ), stray=สเตรยฺ (หลงทาง เตร็ดเตร่), street=สตรีท (ถนน) 

4 ฝึกออกเสียง t เมื่อตามหลัง s ผ่านประโยคต่อไปนี้

4.1 He is still at his stall to sell strawberries.
ฮี อิซ สติล แอ็ท ฮิซ สตอล ทู เซล สตรอเบอรีสฺ
(เขายังขายสตรอเบอร์รีอยู่ที่ร้าน)

5 ฝึกออกเสียง t เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดหรือเมื่ออยู่ท้ายคำผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้
Fact=แฟ็คทฺ (ความจริง), effect=อิเฟ็คทฺ (ผล), belt=เบ็ลทฺ (เข็มขัด รัดเข็มขัด), brunt=บรันทฺ (การปะทะ การชน), collect=ค็อลเล็คทฺ (รวบรวม), comment=คอมเมนทฺ (วิจารณ์), concept=เคินเซพทฺ (แนวคิด), conduct=เคินดัคทฺ (ประพฤติ), confident=เคินฟิเดนทฺ (มั่นใจ), conflict=เคินฟลิคทฺ (ขัดแย้ง), confront=คอนฟรอนทฺ (เผชิญหน้า), connect=เคินเน็คทฺ (เชื่อมต่อ), construct=ค็อนสตรัคทฺ (ก่อสร้าง), consult=เคินซัลวทฺ (ปรึกษา), contract=เคินแทร็คทฺ (สัญญา), correct=เคอรฺเร็คทฺ (ถูกต้อง), corrupt=เคอรัพทฺ (ทุจริต ฉ้อโกง),

6 ฝึกออกเสียง t เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดหรือเมื่ออยู่ท้ายคำผ่านประโยคภาษาอังกฤษดังนี้
6.1 I am confident that he is absolutely not a corrupt official.
ไอ แอม เคินฟิเดนทฺ แด็ท ฮี อิซ แอ็บเซอลูทลี น็อท อะ เคอรัพทฺ อ็อฟฟีเชียล
(ผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่คดโกงแน่นอน)

ข้อควรจำสำหรับการออกเสียง t ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
1 เสียง t ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดหรือที่อยู่ท้ายคำเมื่ออยู่รวมกับคำอื่นในประโยค จะออกเสียง t ดังกล่าวเมื่ออยู่ท้ายประโยคเท่านั้น แม้ภาษาอังกฤษจะมีการออกเสียงตัวสะกดด้วยแต่จะมีการออกเสียงดังกล่าวเมื่อคำนั้นๆอยู่โดดๆหรืออยู่ท้ายประโยคเท่านั้น เพราะเขาถนัดที่จะพูดเร็วลิ้นรัวจึงไม่มีการออกเสียงเศษเสียงดังกล่าวเมื่ออยู่ในประโยค เพราะการออกเสียงอย่างนั้นจะต้องหยุดเว้นวรรคก่อนถึงจะทำได้
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment