Sunday

การออกเสียง R ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

บทความเรื่องการออกเสียง r ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาจะกล่าวถึงการออกเสียง r ในฐานะเป็นพยางค์หนึ่งของคำ ซึ่งอาจเป็นพยางค์ที่อยู่ต้นคำ กลางคำ และท้ายคำก็ได้  และจะกล่าวถึงเสียง r ที่อยู่ท้ายพยางค์หรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดที่อาจจะอยู่ระหว่างสระกับตัวสะกด หรืออยู่หลังตัวสะกด ดูการออกเสียงต่างๆดังกล่าวได้ดังนี้ครับ

การออกเสียง r ในฐานะที่เป็นพยางค์หนึ่งของคำ
เสียง r ในภาษาอังกฤษอาจคล้าย ร เรือ ในภาษาไทยก็จริงแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เพราะเสียงนี้แท้ที่จริงคือ เสียง ร เรือ อม ว แหวน ในภาษาไทย การออกเสียงนี้ให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาให้ท่านทำปากจู๋แล้วพูดว่า อู เบาๆก่อน แล้วค่อยออกเสียง ร เรือ ลองฝึกออกเสียง r ในภาษาอังกฤษโดยการทำปากอย่างที่บอกผ่านคำศัพท์เหล่านี้ดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าท่านก็สามารถออกเสียงนี้เหมือนเจ้าของภาษาได้ไม่ยาก

Rabbit=แรบบิท (กระต่าย), radio=เรดิโอ (วิทยุ), raft=แร็ฟทฺ (แพ), railroad=เรลวฺโรด (ทางรถไฟ), railway=เรลวฺเวยฺ (ทางรถไฟ), rain=เรน (ฝน), raise=เรซ (ยกขึ้น เพิ่มขึ้น เลี้ยงดู), ranger=เรนเจอะรฺ (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หัวหน้าอุทยาน), rank=แรงคฺ (ตำแหน่ง ได้รับตำแหน่ง), rat=แร็ท (หนู), raw=รอวฺ (ดิบ), reach=รีช (ไปถึง มาถึง), rapid=แร็พพิด (เร็ว), rare=แร (หายาก), rash=แร็ช (ผื่น), razor=เรเซอะรฺ (มีดโกน), read=รีด (อ่าน), ready=เรดี (พร้อม), real=เรียล (จริง), realize=เรียลไลซฺ (ทำให้เป็นจริง เห็น เข้าใจ), reason=รีเซิน (เหตุผล), recall=ริคอล(หวนนึกถึง เรียกกลับ)

ฝึกออกเสียง r ในฐานะที่เป็นพยางค์หนึ่งของคำเมื่ออยู่ในประโยค
1 This is a rare species of rabbit.
ดิส อิซ อะ แร สปีชีซฺ อ็อฟ แร็บบิท
(นี่เป็นกระต่ายที่หายากสายพันธ์หนึ่ง)

2 I reached the school before it rained.
ไอ รีชทฺ เดอะ สคูล บีฟอรฺ อิท เรนดฺ
(ผมไปถึงโรงเรียนก่อนฝนตก)

3 Tell me the real reason why you refuse the rank.
เทล มี เดอะ เรียล รีซัน วาย ยู รีฟิวซฺจ เดอะ แรงคฺ
(บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธตำแหน่ง)

การออกเสียง r ในภาษาอังกฤษเมื่อยู่ท้ายพยางค์หรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกด
เสียง r ในภาษาอังกฤษเมื่อยู่ท้ายพยางค์หรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดในภาษาอังกฤษนั้นถ้าเป็นการออกเสียงแบบ บริติช อิงลิชมักจะไม่ออกเสียง r ดังกล่าว แต่ถ้าเป็นการออกเสียงแบบอเมริกันอิงลิชจะมีการออกเสียง r ในตำแหน่งดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามในการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นเขาจะให้ความสำคัญกับการเน้นที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่งเป็นสำคัญ เช่น คำนามที่มีสองพยางค์จะเน้นที่พยางค์แรก คำกริยามักเน้นที่พยางค์ที่สอง  ดังนั้นถ้าคำนั้นๆ เน้นที่พยางค์แรกแต่ r อยู่ท้ายพยางค์ที่สองก็จะไม่ออกเสียง r นอกจากนี้เวลาอ่านหรือพูดเป็นประโยคยาวๆ เขาจะไม่ออกเสียงพวกเศษคำ กล่าวคือจะพูดติดต่อกันยาวๆไปเลยจะออกเสียงเศษคำหรือตัวสะกดก็ต่อเมื่อไปหยุดตรงคำนั้นๆ หรือเวลาพูดเป็นคำๆ ไป สรุปแล้วการออกเสียง r ดังกล่าวมักจะออกเสียงเมื่อ r อยู่ตรงกลางระหว่างสระและตัวสะกด (หากเป็นการออกเสียงแบบ อเมริกันอิงลิช)

สำหรับการออกเสียง r เมื่ออยู่ท้ายพยางค์หรือเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดให้ท่านใช้หลักการเดียวกันกับการออกเสียง r เมื่อเป็นพยางค์หนึงของคำ แต่เป็นการออกเสียงแบบควบกันไปและเสียงจะกลืนผสมกันไป ลองฝึกออกเสียง r ดังกล่าวผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้ดูครับ

affirm=อะเฟอรฺม (ยืนยัน), afford=อะฟอรฺด (มีพอ (เงิน เวลา), alarm=อะลารฺม (ทำให้ตกใจกลัว), appear=อะเพียรฺ (ปรากฎ), army=อารฺมมี (กองทัพ), art=อารฺท (ศิลปะ), alert=อะเลอรฺท (ระมัดระวัง ว่องไว), apart=อพารฺท (ห่างกัน แยกจากกัน), apartment=อพารฺทเมินทฺ (ห้องเดี่ยว ห้องชุด ที่พักให้เช่า), bird=เบอรฺด (นก), birthday=เบอรฺดฬฺเดยฺ (วันเกิด) เป็นต้น

ฝึกออกเสียง r ที่อยู่ท้ายพยางค์หรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวสะกดเมื่ออยู่ในประโยค
1 The manager affirms that no one will lose their job.
เดอะ แมนนิจเจอะ อะเฟอรฺมส แด็ท โน วัน วิลวฺ ลูซ แด จ็อบ
(ผู้จัดการยืนยันว่าจะไม่มีใครตกงาน)

2 She has a birthday party at her apartment with a few friends.
ชี แฮซ อะ เบอรฺดฬฺเด ปารฺติ แอ็ท เฮอรฺ อพารฺทเมินทฺ วิดฬฺ อะ ฟิว เฟรนดฺส
(เธอจัดงานวันเกิดที่ห้องพักกับเพื่อนๆ)

บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment