Tuesday

การพูดถามเป็นภาษาอังกฤษเมื่อสงสัยหรืออยากรู้จักตัวบุคคล?

การพูดถามเป็นภาษาอังกฤษเมื่อสงสััยหรืออยากทราบอยากรู้จักตัวบุคคลหรือใครสักคน ซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าท่านเผอิญเห็นคนๆหนึ่งขณะท่านอยู่กับเพื่อนของท่าน แล้วท่านสงสัยอยากรู้ว่าคนๆนั้นเป็นใครท่านจึงถามเพื่อนของท่าน ซึ่งบางทีเพื่อนของท่านอาจรู้จักหรือไม่รู้จักคนคนนั้นก็ได้ ถ้าเพื่อนของท่านรู้จักบุคคลดังกล่าวเขาก็อาจแนะนำให้ท่านรู้จักไปด้วย ประโยคคำถามลักษณะนี้ท่านสามารถถามได้มากมายหลายแบบในที่นี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ท่านสามารถจำนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการได้ ดูการพูดถามเป็นภาษาอังกฤษเมื่อสงสัยหรืออยากทราบอยากรู้จักตัวบุคคลหรือใครสักคนได้ด้านล่างครับ

การพูดถามเป็นภาษาอังกฤษเมื่อสงสัยหรืออยากทราบอยากรู้จักตัวบุคคลหรือใครสักคน
โดม: Well, John. Who is that girl? 
เวล, จอหฺน ฮู อิซ แด็ท เกิรฺล?
(เอ่อ จอห์น ผู้หญิงคนนั้นน่ะใครกัน?)
จอหฺน: Oh. She is Joy 
โอ ชี อิซ จอย
(อ๋อ จอยนั่นเอง)
โดม: I haven’t seen her before. Do you know her very well?
ไอ แฮฟวึนทฺ ซีน เฮอรฺ บีฟอรฺ ดู ยู โนวฺ เฮอรฺ เวริ เวล?
(ผมไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลย คุณสนิทกับเธอหรือเปล่า?)
จอหฺน: Oh! Yes, I will introduce you to her.
โอ! เย็ส, ไอ วิล อินโทรดิวสฺ ยู ทู เฮอรฺ
(สนิทกันเลย ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเธอเอง)
จอหฺน: Hi, Joy. This is Dome, my friend. Dome, I would like you to know with Joy.
ไฮ, จอย ดิส อิซ โดม, มาย เฟรนดฺ โดม, ไอ วุด ไลคฺ ยู ทู โนวฺ วิดฬฺ จอย
(จอย นี่โดมเพื่อนของผม  โดมผมอยากให้คุณรู้จักกับจอย)
จอย: Hello, Dome.
เฮลโล, โดม
(หวัดดีโดม)
โดม: Hello, Joy
เฮลโล, จอย
หวัดดีจอย
ท่านจะเห็นว่าการถามลักษณะนี้จะตามด้วยการแนะนำให้รู้จักกันหากผู้ถูกถามรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกถามถึง

No comments:

Post a Comment