Thursday

accustomed ตามด้วย to ไม่ใช่ with

1 accustomed จะตามด้วย to ไม่ใช่ตามด้วย with ตัวอย่างเช่น
I am accustomed to hot weather.
ไอ แอม เออะคัสเทิมทฺ ทู ฮ็อท เวทเธอะ
(ผมคุ้นเคยกับอากาศร้อน)

I am accustomed with hot weather.
ไอ แอม เออะคัสเทิมทฺ วิดฬฺ ฮ็อท เวทเธอะ (ประโยคนี้ผิด)

2 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ “used to” ในความหมายข้างต้นได้ ตัวอย่างเช่น
He is used to the heat.
ฮี อิซ ยูซดฺ ทู เดอะ ฮีท
(เขาเคยชินกับความร้อน)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment