Tuesday

accused ตามด้วย of ไม่ใช่ for

คำกริยา accused จะตามด้วยบุพบท of ไม่ใช่ for ตัวอย่างเช่น
He accused the man of stealing.
ฮี เออะคิวสฺด เดอะ แมน อ็อฟ สตีลลิง
(เขากล่าวหาผู้ชายคนนั้นว่าขโมย)

He accused the man for stealing.
ฮี เออะคิวสฺด เดอะ แมน ฟอรฺ สตีลลิง (ประโยคนี้เขียนผิด)

ข้อควรจำ สำหรับคำว่า charge ที่ใช้ในความหมายว่า “กล่าวหา” จะตามด้วย with ตัวอย่างเช่น
The man was charged with murder.
เดอะ แมน วอซ ชารฺจดฺ วิดฬฺ เมอรฺเดอะ
(ชายคนนั้นถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรม)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment