Sunday

อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

The grapes are sour.
เดอะ เกรพสฺ อารฺ ซาวเออรฺ
(องุ่นเปรี้ยว มะนาวหวาน)

He that eats the hard shall eat the ripe.
ฮี แด็ท อีทสฺ เดอะ ฮารฺด แชล อีท เดอะ ไรพฺ
(อดเปรี้ยวไว้กินหวาน)

Early ripe, early rotten.
เออรฺลิ ไรพฺ เออรฺลิ ร็อทเทิน
(อย่าชิงสุกก่อนห่าม)

Cross the bridge when you come to it.
คร็อส เดอะ บริดจฺ เว็น ยู คัม ทู อิท
(อย่าตีตนไปก่อนไข้)

Never put off till tomorrow what can be done today.
เนฟเวอะ พุท อ็อฟ ทิล ทูมอรฺโรวฺ ว็อท แคน บี ดัน ทูเดยฺ
(อย่าผัดวันประกันพรุ่ง)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment