Saturday

ชาติเสือ ไม่ทิ้งลาย ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

Never trust a sleeping dog, a swearing Jew, a praying, a prying drunkard, or a sweeping woman.
เนฟเวอะ ทรัสทฺ อะ สลีพปิง ด็อก อะ สแวริง จิว อะ เพรยฺอิง อะ พรายอิง ดรังเคิรฺด ออรฺ อะ สวีพปิง วูแมน
(ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้ใจนัก)

The leopard cannot change his spots.
เดอะ ลีโอปารฺด แคนน็อท เชนจฺ ฮิส สป็อทสฺ
(ชาติเสือ ไม่ทิ้งลาย)

Haste makes waste.
เฮสทฺ เมคสฺ เวสทฺ
(ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ)

One beats the bush, and another catches the birds. One man sows, and another reaps.
วัน บีทสฺ เดอะ บุชชฺ แอนดฺ อนัทเธอะ แคทชิส เดอะ เบิรฺดสฺ วัน แมน โซสฺ แอนดฺ อนัทเธอะ รีพสฺ
(ชุบมือเปิบ)

Like father, like son.
ไลคฺ ฟาเธอะ ไลคฺ ซัน
(เชื้อไม่ทิ้งแถว)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment