Wednesday

การพูดถามถึงศาสนาต่างๆในต่างประเทศ


ตัวคุณ Are there many religions in your country?
อารฺ แดริ แมนนี่ รีลีเจียนสฺ อิน ยัวรฺ คันทรี?
(ในประเทศของคุณมีศาสนาเยอะไหมครับ?)

คู่สนทนา Yes, there are.
เย็ส แดรฺ อารฺ
(มีหลายศาสนาครับ)


ตัวคุณ What some religions are there in your country?
ว็อท ซัม รีลีเจียนสฺ อารฺ แดรฺ อิน ยัวรฺ คันทรี?
(มีศาสนาอะไรบ้างครับ)

คู่สนทนา  There are two main religions, Christianity and Islam.
แดรฺ อารฺ ทู เมน รีลีเจียนสฺ คริสเตียนเน็อตี แอน อิสลาม
(มีสองศาสนาที่สำคัญ คริสต์กับอิสลามครับ)

ตัวคุณ Are there many Muslims in your country?
อารฺ แดรฺ แมนนี มุสลิม อิน ยัวรฺ คันทรี
(ในประเทศคุณ มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากไหมครับ)

คู่สนทนา No, there are not many of them.
โน แดรฺ อารฺ น็อท แมนนี อ็อฟ เด็ม
(มีไม่มากครับ)

ตัวคุณ Are you Christian?
อารฺ ยู คริสเตียน
(คุณนับถือศาสนคริสต์หรืือเปล่าครับ?)

คู่สนทนา Yes, I am.
เย็ส ไอ แอม
(ใช่ครับ)

ตัวคุณ What religion do most people in your country believe in?
ว็อท รีลีเจียน ดู โมสทฺ พีเพิล อิน ยัวรฺ คันทรี บีลีฟ อิน?
(ศาสนาอะไรที่คนในประเทศของคุณนับถือมากที่สุดครับ?)

คู่สนทนา Christianity.
คริสเตียนเน็อตี
(ศาสนคริสต์ครับ)

ตัวคุณ Are you Catholic or Protestant?
อารฺ ยู แคทอลิก ออรฺ โปรเต็สแตนทฺ?
(คุณเป็นแคทอลิก หรือ โปรเต็สแตนท์ครับ?)

คู่สนทนา I am Catholic.
ไอ แอม แคทอลิก
(แคทอลิกครับ)

บทความถัดไป

No comments:

Post a Comment