Tuesday

ใช้ automatically เมื่อพูดว่า “ทำบางอย่างโดยอัตโนมัติหรือบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ”

Automatically = ออเตอะแมทติกเคิลลี (โดยอัตโนมัติ) เป็นคำกริยาวิเศษณ์ใช้พูดและเขียนเมื่อจะบอกว่า ทำบางอย่างโดยอัตโนมัติ หรือบางอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ สำหรับการใช้ที่คุ้นเคยกันมากก็คือเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องใช้ที่ทำหน้าที่บางอย่างโดยอัตโนมัติ ดูตัวอย่างการใช้ได้ครับ

1 she replied automatically when she heard her name
ชี ริไพลดฺ ออเตอะแมทติกเคิลลี เวน ชี เฮิรฺด เฮอรฺ เนม
(เธอตอบโดยอัตโนมัตเมื่อได้ยินใครเรียกชื่อเธอ)

2 The door opened automatically as I approached.
เดอะ ดอรฺ เออะเพนดฺ ออเตอะแมทติกเคิลลี แอซ ไอ อะพรอชทฺ
(ประตูเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผมเข้าไปใกล้)

ข้อสังเกต เนื่องจากเป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา automatically จึงสามารถวางหลังกริยาแท้หรือระหว่างกริยาช่วยกับกริยาแท้ในประโยครูป passive voice

การออกเสียง ให้เน้นพยางค์ที่ 3 อ่านว่า ออเตอะแม้ทติกเคิลลี

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า


No comments:

Post a Comment