Sunday

ใช้ accuse of เมื่อกล่าวหาว่าใครบางคนทำผิด

Accuse of = เออะคิวซฺ อ็อฟ (กล่าวหาว่า) กริยาวลีที่ต้องใช้ร่วมกับบุพบท of เสมอ มักนิยมใช้กันทั้งในรูป active voice (ประธานกระทำ) passive voice (ประธานถูกกระทำ) เมื่อพูดกล่าวหาว่าใครทำอะไรผิดบางอย่าง ดูตัวอย่างการใช้ดังนี้ครับ

1 he accused her of lying.
ฮี เออะคิวซฺด เฮอร อ็อฟ ไลยฺอิงกฺ
(เขากล่าวหาว่าเธอโกหก)

2 He is accused of stealing Jim’s money.
ฮี อิซ เออะคิวซฺด อ็อฟ สตีลลิงกฺ จิมซฺ มันนี
(เขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินของจิม)

ข้อควรจำ accused of ต้องตามด้วยคำนามหรือ v. ing เสมอ

การออกเสียง เน้นพยางค์หลัง เออะคิ้วซฺ

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment