Wednesday

สุภาษิตภาษาอังกฤษหมวด P 2 การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา

Please all and you will please none.
พลีส ออล แอนดฺ ยู วิลวฺ พลีส นัน
(ไม่สามารถตามใจหรือ ทำให้ทุกคนพอใจได้)

Prepare today for the needs of tomorrow.
พริแพรฺ ทูเดยฺ ฟอรฺ เดอะ นีดสฺ ออฟ ทูมอรฺโรวฺ
(จงเตรียมพร้อมเสียวันนี้สำหรับภาระที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้)

Procrastination is the thief of time.
โพรแครสทิเนเชิน อิซ เดอะ ธีฟ ออฟ ไทมฺ
(การผัดวันประกันพรุ่งเป็นขโมยแห่งเวลา)

Punctuality is the politeness of princess.
พังชวลเลอะทิ อิซ เดอะ โพไลทฺเนส ออฟ พรินซิส
(ตรงต่อเวลาเป็นความสุภาพของเจ้าชาย)

Raining cats and dogs.
เรนนิง แคทสฺ แอนดฺ ดอกสฺ
(ฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตา)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment