Sunday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจำนวนนับ Cardinal

Cardinal=คารฺดินอล (เลขแสดงจำนวนนับ), zero=เซียโร (ศูนย์), one=วัน (หนึ่ง), two=ทู (สอง), three=ธรี (สาม), four=โฟรฺ (สี่), five=ไฟฟวฺ (ห้า), six=ซิกซฺ (หก), seven=เซเวน (เจ็ด), eight=เอท (แปด), nine=ไนนฺ (เก้า), ten=เทน (สิบ)

eleven=อิเลฟเวน (สิบเอ็ด), twelve=ทเวลฟฺ (สิบสอง), thirteen=เธอทีน (สิบสาม), fourteen=ฟอรฺทีน (สิบสี่), fifteen=ฟิฟทีน (สิบห้า), sixteen=ซิคซฺทีน (สิบหก), seventeen=เซเวนทีน (สิบเจ็ด), eighteen=เอททีน (สิบแปด), nineteen=ไนนฺทีน (สิบเก้า)

twenty=ทเวนที (ยี่สิบ),twenty-one=ทเวนที วัน (ยี่สิบเอ็ด), twenty-two=ทเวนที ทู (ยี่สิบสอง), thirty=เธอทิ (สามสิบ), forty=ฟอรฺทิ (สี่สิบ), fifty=ฟิฟทิ (ห้าสิบ), sixty=ซิคซฺทิ (หกสิบ), seventy=เซเวนทิ (เจ็ดสิบ), eighty=เอททิ (แปดสิบ), ninety=ไนนฺทิ (เก้าสิบ)

one hundred=วัน ฮันเดรด (หนึ่งร้อย), one hundred (and) one=วัน ฮันเดรด (แอนดฺ) วัน (หนึ่งร้อยหนึ่ง), one hundred (and) two=วัน ฮันเดรด (แอนดฺ) ทู (หนึ่งร้อยสอง), two hundred=ทู ฮันเดรด (สองร้อย), three hundred=ธรี ฮันเดรด (สามร้อย), four hundred=ฟอรฺ ฮันเดรด (สี่ร้อย), five hundred=ไฟฟฺว ฮันเดรด (ห้าร้อย), six hundred=ซิกซฺ ฮันเดรด (หกร้อย), seven hundred=เซเวน ฮันเดรด (เจ็ดร้อย), eight hundred=เอท ฮันเดรด (แปดร้อย), nine hundred=ไนนฺ ฮันเดรด (เก้าร้อย)

one thousand=วัน เธาเซินดฺ (หนึ่งพัน), five thousand=ไฟฟฺ เธาเซินดฺ (ห้าพัน), seven thousand=เซเวน เธาเซินดฺ (เจ็ดพัน), eight thousand=เอท เธาเซินดฺ (แปดพัน), ten thousand=เทน เธาเซินดฺ (หนึ่งหมื่น), one hundred thousand=วัน ฮันเดรด เธาเซินดฺ (หนึ่งแสน)

one million=วัน มิลเยิน (หนึ่งล้าน), ten million=เทน มิลเยิน (สิบล้าน), one hundred million=วัน ฮันเดรด มิลเยิน (ร้อยล้าน), one thousand million=วัน เธาเซินดฺ มิลเยิน (พันล้าน), ten thousand million=เทน เธาเซินดฺ มิลเยิน (หมื่นล้าน), one hundred thousand million=วัน ฮันเดรด เธาเซินดฺ มิลเยิน (แสนล้าน), billion=บิลเยิน (หนึ่งพันล้าน) trillion=ธริลเอิน (ล้านล้าน (อเมริกัน ฝรั่งเศส) ล้านล้านล้าน (อังกฤษ)

ศัพท์สนทนาภาษาอังกฤษถัดไป

ศัพท์สนทนาภาษาอังกฤษก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment