Tuesday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง (tools)

Tool=ทูล (เครื่องมืออุปกรณ์การช่าง), Phillips screwdriver=ฟิลลิปสฺ สกรูไดรเวอรฺ (ตะปูควงหัว 4 แฉก), wrench=เรนซฺ (ประแจ), dibber=ดิบเบอะรฺ (เครื่องเจาะรูบนพื้นดินสำหรับวางเมล็ดพืชปลูกพืช), spade=สเปด (เสียม), rake=เรค (คราด), wire-tooth rake=ไวเออะ ทูธ เรค (ซี่ของคราด), hoe=โฮ (จอบ), trowel=เทราเอิล (เกรียงหรือเหล็กโบกปูน), combined hoe and fork=คัมไบนฺดฺ โฮ แอนดฺ ฟอรฺค (ช้อนและส้อมพรวนดิน), sickle=ซิคเคิล (เคียว), gardener’s knife=กาดึนเนอะซฺ ไนฟฺ (มีดทำสวน), cutter=คัทเทอะ (เครื่องตัด), pruner=พรูนเนอะ (มีดตัดเล็มกิ่งไม้), grass shears=กราส เชียรสฺ (กรรไกรตัดหญ้า), hedge shears=เฮดจฺ เชียรซฺ (กรรไกรตัดพุ่มไม้), aerator=แอราเทอะ (เครื่องอัดลม), pruning saw=พรูนนิง ซอวฺ (เลื่อยตัดกิ่ง), motor cultivator=มอเตอรฺ คัลทะเวทเทอะ (เครื่องไถนา), electric drill=อิเลคทริค ดริล (สว่านไฟฟ้า)

gear=เกียรฺ (เกีย), fruit picker=ฟรูท พิคเคอะ (ที่เก็บผลไม้), garden hose=กาดึน โฮส (สายยางฉีดน้ำ), lance=แลนซฺ (หอก ทวน), hose reel=โฮส รีล (ที่สำหรับม้วนสายยาง), asparagus cutter=แอสพารากัส คัทเทอะ (มีดตัดหน่อไม้ฝรั่ง), grass box=กราส บ็อกซฺ (กล่องใส่หญ้า), electric lawn mower=อิเลคทริค ลอวฺน โมเวอะ (เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า), electric lead=อิเลคทริค ลีด (เครื่อนำไฟฟ้า), cutting unit=คัททิง ยูนิท (ชุดเครื่องมือสำหรับตัด), hand mower=แฮนดฺ โมเวอะ (กรรไกรตัดหญ้า), cylinder=ไซลินเดอะ (ลูกสูบ), blade=เบลด (ใบมีด), riding mower=ไรดิง โมเวอะ (เครื่องตัดหญ้าแบบขี่), brake lock=เบรค ลอค (ที่สำหรับล็อคเบรค), electric starter=อิเลคทริค สตารฺทเทอรฺ (สตารฺทเตอร์ไฟฟ้า), pedal brake=เพดเดิล เบรค (ที่เหยียบเบรค), cutter=คัทเทอรฺ (มีดตัด), trailer=เทรลเลอะ (รถพ่วง), nozzle=นอซเซิล (หัวฉีด), hose=โฮส (สายยาง)

wheelbarrow=วีลแบโรวฺ (รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน), vice=ไวซฺ (เครื่องหนีบไม้), sandpaper=แซนดฺเพเพอะ (กระดาษทราย), drill=ดริล (สว่าน), ladder=แลดเดอะ (บันได), saw=ซอวฺ (เลื่อย), sawdust=ซอดัส (ขี้เลื่อย), calendar=แคลินเดอะ (ปฏิทิน), tool box=ทูล บ็อกซฺ (กล่องเครื่องมือ), screwdriver=สครูไดรฟเวอะรฺ (ไขควง), plank=แพลงคฺ (ไม้กระดาน), shavings=เชฟวิงซฺ (เศษไม้บางๆขี้กบ), pen-knife=เพน ไนฟฺว (มีดพก), wood=วูด (ไม้), nail=เนล (ตะปู), workbench=เวิคเบนชฺ (โต๊ะทำงาน), jar=จารฺ (ขวดปากกว้าง), plane=เพลน (กบไสไม้), paint pot=เพนทฺ พอท (กระป๋องสี), file=ไฟลฺ 

(ตะไบ), hammer=แฮมเมอะรฺ (ค้อน), tape measure=เทป เมชเชอรฺ (ตลับเมตร), axe=แอ็กซฺ (ขวาน), barrel=บาเรล (ถังไม้), nuts=นัทสฺ (แป้นเกลียว), bolts=โบลทฺส (สลักเกลียว), tacks=แทคสฺ (ตะปูสั้นหัวแบน), screws=สครูสฺ (ตะปูควง)pliers=พลายเออะ (คีม), key wrench=คียฺ เรนสฺ (ประแจ), scissors=ซิสเซอรฺส (กรรไกร), chisel=ชิเซล (สิ่ว), fret saw=เฟรท ซอวฺ (เลื่อยฉลุ), door knob=ดอรฺ นอบ (ลูกบิดประตู), shelf=เชลฟฺ (ชั้นวางของ), pincers=พินเซอรฺ (คีม), spanner=สแปนเนอรฺ (ที่ขันนอต), hacksaw=แฮคซอวฺ(เลื่อยตัดเหล็ก), hinge=ฮินจฺ(บานพับ)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า


No comments:

Post a Comment