Tuesday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง (Shapes)

สิ่งของต่างๆปรากฏให้เราเห็นในรูปทรงต่างๆมากมายหลากหลายซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงที่น่าศึกษาเรียนรู้นำไปใช้อย่างยิ่งดูศัพท์เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงในภาษาอังกฤษได้ดังต่อไปนี้ครับ


Shape=เชพ (รูปร่าง รูปทรง), circle=เซอเคิล(วงกลม), radius=เรเดียส (รัศมี), semicircle=เซมิเซอเคิล(รูปครึ่งวงกลม), oval=โอเวิล(รูปไข่ วงรี), arch=อาค (รูปโค้ง), triangle=ไทรแองเกิล(รูปสามเหลี่ยม), quadrilateral=ควอดระแลทเทอเริล(รูปสี่เหลี่ยม), square=สแคว (รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส), parallelogram=แพระเรลละแกรม(รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน), rectangle=เรคแทงเกิล(รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า), trapezoid=ทระพีซอยดฺ(รูปสี่เหลี่ยมคางหมู), secant=ซีแคนทฺ(รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก), trapezium=ทระพีเซียม(รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า), parallel=แพระเรล(เส้นขนาน),degree=ดีกรี (องศาของมุม), right angle=ไรทฺ แองเกิล(มุมฉาก), angle=แองเกิล(มุม), diagonal=ไดแอกกะเนิล (เส้นทแยงมุม), draw=ดรอวฺ (เส้น), cube=คิวบฺ (ลูกบาศก์), sphere=สเฟียรฺ (รูปทรงกลม), cone=โคน (รูปทรงกลวย), pyramid=พีระมิด (รูปทรงปิระมิด), prism=พริซึม(รูปทรงปริซึม), cylinder=ซิลลินเดอรฺ(รูปทรงกระบอก), pentagon=เพนทากอน(รูปห้าเหลี่ยม), polygon=โพลิกอน(รูปหลายเหลี่ยม), hyperbola=ไฮเปอรฺโบลา (ไฮเพอรฺโบลา)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment